SUOTIEDE, soiden käytön perusteet – Oppikirja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttöön

Kolmannes Suomen maapinta-alasta on suota. Ihminen on hyödyntänyt soita keräily- ja metsästystalouden ajoista saakka. Viimeisten sadan vuoden aikana soiden taloudellisen hyödyntämisen myötä maankäytön muutokset ovat olleet merkittäviä. Turvemailla on pystytty lisäämään metsien muodostaman uudistuvan luonnonvaran kasvua sekä viljan ja rehukasvien tuotantoa. Turvetta on hyödynnetty sekä energiana että kasvualustana puutarhojen kasvihuoneissa ja avomaaviljelyssä.


Taloudellisten hyötyjen ohella maankäytön muutokset aikaansaavat kuitenkin myös ei-toivottuja seurausvaikutuksia. Kirjahankkeen tavoitteena on tutkitun suotiedon kattava popularisointi, ja tiedon soveltaminen erityisesti puun ja hyötykasvien kestävään tuotantoon Suomen turvemailla. Kirjassa käytetään ja kehitetään suomenkielistä terminologiaa.


Kirja jakaantuu kolmeen pääosaan. Ensimmäisessä tarkastellaan luonnontilaisia boreaalisia soita: suon ja turpeen käsitettä, soiden syntyä ja kehitystä, hydrologiaa, aineitten kiertoa suossa, soiden ekologista luokittelua ja turvemaata kasvualustana. Toinen osa keskittyy soiden käyttöön. Ojittamattomilta soilta voidaan korjata puuta ja keräilytuotteita. Niitä voidaan käyttää metsästysmaina sekä retkeily- ja virkistysalueina sekä niille voidaan perustaa suojelualueita. Soiden hyödyntäminen maa-, metsä- ja turvetaloudessa edellyttää kuitenkin yleensä käyttötarkoitusta haittaavan liiallisen veden poisjohtamista. Kirja pyrkii etsimään tutkimuksista johdettavissa olevia ratkaisuja, jotka mahdollistavat suovarojen hyödyntämisen mahdollisimman vähäisin ympäristöhaitoin – mukaan lukien vesiluonnon ja ilmaston haitallisten muutosten minimoimisen. Kolmas osio tarkastelee soiden nykyisen ja tulevan käytön merkitystä talouden, kulttuurin, ilmaston, vesistöjen ja luonnonmonimuotoisuuden kannalta.


Laaja-alaisuutensa vuoksi hanke toteutetaan tiiminä, jossa maan parhaat asiantuntijat kirjoittavat oman asiantuntemuksensa pohjalta lukujen luonnokset. Kokonaisuus hiotaan yhdessä tietoteokseksi, jonka sanoman kaikki voivat hyväksyä. Kirjan kohderyhmä tulee olemaan alan oppilaitoksia laajempi. Asiasanahakemisto ja viiteluettelo mahdollistavat kirjan käytön myös suotieteen haku- ja käsikirjana.


Kirja painetaan. Sen lisäksi kirja viedään pdf-muodossa Helsingin yliopiston ja Yliopistonkirjaston internet-sivuille, mistä tarvitsija voi sen vapaasti ja maksutta ladata käyttöönsä.


Hanke toteutetaan yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n kanssa ja sitä rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Kirjahankeen työryhmä:
Juhani Päivänen, prof. emeritus (HY); Harri Vasander, prof. (HY); Raija Laiho, prof. (Luke), Kari Minkkinen; dos. (HY), Paavo Ojanen, MMT (HY); Sakari Sarkkola, dos. (Luke) ja Kristiina Regina.