Metsäkoulutus otti kantaa opetushallituksen luonnokseen määräyksestä tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Metsäkoulutus ry toteaa lausuntonaan seuraavan

Lausuntomme kohdistuu metsäalan perustutkintoon ja metsäalan ammattitutkintoon.

Valtionneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) 20 § säädetään tutkinnoista, joihin sovelletaan SORA-säädöksiä.

Esitämme, että valtioneuvoston asetukseen (673/2017) 20 § lisätään metsäalan perustutkinnon metsätalouden osaamisalan metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tutkinto ja metsäalan ammattitutkinnon metsätalouden osaamisalan metsurin tutkinto. Tällöin opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ää (16.8.2018/744) sovellettaisiin myös metsäalan perustutkinnon metsätalouden osaamisalan metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tutkintoon ja metsäalan ammattitutkinnon metsätalouden osaamisalan metsurin tutkintoon.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajalta vaaditaan työssään hyvää fyysistä kuntoa, jotta suoriutuu työtehtävistään työturvallisesti ja tuloksellisesti riittävällä tuottavuudella. Työsuhteisen ammattimetsurin tai yrittäjämetsurin työpäivä on kahdeksan tuntia, josta sahatyön (moottori- ja raivaussaha) osuus tutkimusten mukaan 6,5 tuntia. Erikoispuiden ja ylisuurten kaadot sekä alustan raivaukset ovat puunkorjuussa yleisimpiä metsuritöitä ja hoitotöistä erilaiset taimikonhoitokohteet. Kaikki nämä edellyttävät kokoaikaista työskentelyä sahan kanssa vaikeissakin maasto- olosuhteissa. Työhön voi liittyä myös puuhun kiipeämistä ja kykyä toimia korkealla, tarkkaavaisesti ja työturvallisesti, pitkäkestoisestikin. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajakoulutukseen valittavien tulee sekä terveydentilaltaan että toimintakyvyltään olla kykeneviä käytännön metsurin työtehtäviin.

Vuosina 2011–2021 valmistui kaikkiaan 1568 metsuri-metsä-palvelujen tuottajaa (143/vuosi). Tarve on 230 metsuria vuodessa. (Savotta 2025. Metsäteho 2020). Metsuri-metsäpalvelujen tuottajista on työmarkkinoilla pula, sillä 2011–2021 valmistuneista metsuri-metsäpalvelujen tuottajista metsäalalla koulutusta vastaavassa työssä työskenteli vain 16 %. Kun ajanjaksolla valmistui keskimäärin 143 metsuria vuodessa, tarkoittaa se vain 23 työllistymistä työsuhteiseksi ammattimetsuriksi tai metsuriyrittäjäksi. (TTS 464.2022)

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajakoulutuksessa opiskelevista vain pieni osa hakeutuu valmistumisen jälkeen työllistymiseen metsuriksi tai metsuri-metsäpalveluyrittäjäksi. Valmistuneiden ikäjakauma ja koulutustausta kertovat tämän osaamisalan tutkinnon suorittamisen motiiveista.  Alle 20-vuotiaana tutkinnon suorittaneiden osuus oli 22 % ja likimain yhtä suuri osuus oli yli 50-vuotiaita tutkinnon suorittaessaan. (TTS 464.2022)

Vain muutama oppilaitos on profiloitunut ammatissa toimivien metsuri-metsäpalvelujen tuottajien kouluttamiseen. Tällaisten oppilaitosten määrää tulee saada nykyistä suuremmaksi ja profiloida metsurimetsäpalvelujen tuottajakoulutus vahvasti ammattiin tähtäävien kouluttamiseen.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajakoulutuksen imagoa on kehitettävä ammatin nykykuvaa vastaavaksi, mikä edellyttää opintoihin valittavilta opiskelijoilta ammatin vaatimaa terveydentilaa ja toimintakykyä.

Mielestämme metsäkoneenkuljettajien osaamisalojen ja metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalan tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ovat perusteltuja ja selkeitä esitetyssä luonnoksessa.