Säännöt

NIMI

Metsäkoulutus ry

KOTIPAIKKA

Helsinki

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää metsä- ja biotalousalan koulutusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vastaamalla työnantajien, yrittäjien, työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä alan tunnettuutta ja verkostoitumista siten, että kehitetään eri koulutustasojen sisäistä ja välistä yhteistyötä sekä työelämäyhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kokoaa yhteen alan työnantajat ja muut toimijat sekä koulutuksenjärjestäjät työskentelemään osaamisen kehittämiseksi
 • parantaa alan koulutuksen asemaa, arvostusta ja vaikuttavuutta
 • koordinoi alan koulutuksen markkinointia yhdessä jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa
 • luo ja levittää jäsentensä kautta oppimateriaaleja sekä parhaimpia opetusmenetelmiä ja koulutustuotteita sekä niiden hallintaa ja yhteiskäyttöä
 • järjestää kokouksia, koulutusta, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja asiantuntijapalveluja
 • harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja markkinointitoimintaa sekä antaa lausuntoja alan koulutuksen kehittämiseksi
 • luo edellytyksiä valtakunnallisille sekä jäsentensä yhteisille hankkeille, selvityksille ja tutkimuksille sekä niiden rahoituksille
 • edistää alan koulutusvientiä
 • voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hallinnoida rahastoja
 • voi järjestää toimintaansa tukevia rahankeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja
 • voi myös muulla tavoin edistää tarkoituksensa toteuttamista

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja muut yhdistyksen päämääriä tukevat oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityishenkilöt.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Eroaminen tulee voimaan eroilmoituksen antamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muutoin toiminnallaan huomattavasti haitannut ja/tai vahingoittanut yhdistystä. Lisäksi hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja porrastuksesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai muutoin luotettavalla tavalla sähköisesti viestien. Kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai vuosikokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyksien kautta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis – kesäkuun aikana ja syyskokous marras-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen tai hallituksen kokous niin päättää. Lisäksi se voidaan kutsua koolle, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai sihteerille.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunnia- ja kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, jota on kannattanut yli puolet jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee päätöksen puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan ja/tai tilintarkastajan lausunto
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
 • Jäsenmaksujen sekä kulukorvausten vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
 • Hallituksen puheenjohtajan, muiden jäsenten sekä varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 • Toiminnantarkastajan ja/tai tilintarkastajan ja hänen varahenkilön valinta
 • Muut henkilöratkaisut ja jäsenyydet
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen asialistalle, se on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Siihen kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet on nimettävä siten, että hallituksessa on edustus metsäalan eri organisaatioista ja kaikista yhdistyksessä edustettuna olevilta koulutusasteilta. Lisäksi hallitukseen varataan yksi varsinainen sekä varajäsenen paikka yhdistyksen jäseninä oleville opiskelijajärjestöille.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi perättäiseksi toimikaudeksi samaan tehtävään. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja sekä valitsee ja erottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuoroisia vuosittain. Aluksi erovuoroiset arvotaan ja sitten vuorottain.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on kokouksissa läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa.

Hallitus johtaa ja seuraa yhdistyksen toimintaa sekä laittaa käytäntöön yhdistyksen kokousten päättämät asiat. Hallituksen puheenjohtaja toimii yhdistyksessä työsuhteessa olevien henkilöiden esimiehenä. Hallitus nimeää keskuudestaan johtoryhmän ja lisäksi se voi perustaa avukseen projektikohtaisia työryhmiä, pysyvämpiä valiokuntia sekä koulutusastekohtaisia toimikuntia. Niihin nimettyjen jäsenten on edustettava tasapuolisesti sekä koulutuksen järjestäjiä, että muita alan toimijoita.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle / tilintarkastajalle viimeistään kahta (2) kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan / tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kuukautta (30 pv) ennen kevätkokousta.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistykselle nimetyn toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

ANSIOMERKIT JA – MITALIT

Yhdistyksellä voi olla erilaisia ansiomerkkejä ja – mitaleita, joiden säännöt hyväksyy yhdistyksen kokous. Ansiomerkit ja – mitalit myöntää yhdistyksen hallitus.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa jäljellä olevat varat käytetään yhdistyskokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen. Muilta osin noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä.