Mixed Reality Hub: Katsaus metsäalan neuvottelutaidot-kurssiin

Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub toteuttaa Metsäkoulutus ry:n sekä Metsämiesten Säätiön avustuksella kaksi virtuaalikurssia: trooppinen metsätalous sekä neuvottelutaidot. Kurssien toteutusta rahoitetaan myös Helsingin yliopiston digiloikka –ohjelmasta. Erityisesti neuvottelutaidot-kurssi soveltuu aiheeltaan moneen eri koulutusohjelmaan ja -asteelle.

Tutkimuksien mukaan monet tällä hetkellä olevista virtuaalikursseista kärsii puutteista, kuten teknologian käytettävyydestä, merkityksellisistä sisällöistä sekä pedagogisista toimintamalleista ja menetelmistä. Nämä seikat ovat myös suurimpia esteitä ja kompastuskiviä aidosti lisäarvoa ja oppimista tuottaville virtuaalikursseille. Näitä haasteita ratkomaan on ryhtynyt Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub – poikkitieteellinen palvelu ja design –tutkimusryhmä, joka usean vuoden alan kokemuksella sekä iteratiivisella tutkimus- ja kehitysotteella on luomassa neuvottelutaidot-kurssista maailmanmittakaavassa ainutlaatuista virtuaalista kurssikokonaisuutta. Samoja menetelmiä ja teknologioita käytetään myös toisen kurssin ”trooppinen metsätalous” toteutukseen. Tässä lyhyt katsaus näistä menetelmistä ja toimintamallista sekä tutkimuksesta, joka kulkee kehityksen kanssa rinta rinnan.


Mooc, virtuaalitodellisuus sekä käytännön harjoittelu Neuvottelutaidot-kurssi koostuu kolmesta osasta: MOOC (Massive Open Online Course) (2 ECTS –opintopistettä), virtuaalitodellisuus- (2 ECTS) sekä käytännön harjoittelusta (1 ECTS). MOOC kurssiosuudelle sisältöä tuotetaan nahoittamalla aitoja neuvottelutilanteita. Tilanteet vaihtelevat metsäteollisuuden caseista ohjelmistotalojen sekä startup -yritysten arkisiin neuvottelutilanteisiin. Caset on pyritty valitsemaan siten, että ne täydentävät toinen toisiaan ja jos joku tilanne tuntuu kurssilaisesta liian arkiselta, niin ehkä toinen case tuo myös jotain uutta omiin käytännön neuvottelutilanteisiin. Jokainen neuvottelutilanne nauhoitetaan 360-videokameralla. Neuvottelutilanteita kommentoi alan ammattilais- ja asiantuntijajoukko. Heidän tehtävänään on esitellä kustakin neuvottelutilanteesta tieteellisiin tutkimuksiin ja teorioihin perustuvia huomiota ja yleistettäviä johtopäätöksiä. Videolla 1 on esitetty demotarkoitukseen tehty aito neuvottelutilanne, jossa kahden eri yliopiston edustajat neuvottelevat opiskelijavaihdosta sekä opiskelijoiden rekrytoinnista tutkimushankkeisiin.

Videolle 2 on koottu asiantuntijakommentit ja johtopäätökset tutkimuksiin ja teorioihin pohjautuen. Tämä video on tehty Helsingin yliopiston Mrs. Tudio -alustalla, joka on avoin alusta kaikille yliopistolaisille luoda itsenäisesti virtuaalisia sisältöjä. Video 2 esittää täysin uutta teknologiaa, jonka on kehittänyt helsinkiläinen virtuaaliohjelmistotalo Zoan. Toisin kuin tavalliset 360-kuvat ja videot, Videolla 2 voit nähdä, kuinka 360-ympäristössä voi itseasiassa liikkua, tehdä nauhoituksia ja merkintöjä avatar-hahmon muodossa sekä tuoda interaktiivisia objekteja. Tämä on siis mahdollista virtuaalitodellisuuslasit päässä ja kokemusta pääsee kuluttamaan sekä virtuaalitodellisuudessa että videomuodossa (kuten Video 2).

Neuvottelutaidot-kurssi tulee koostumaan noin kymmenestä aidosta neuvottelutilanteesta ja jokaisesta tehdään MOOC-osio pitäen sisällään likimain juurikin edellä mainitut sisällöt: aidot 360-videoidut neuvottelutilanteet, asiantuntijahuomiot ja -johtopäätökset sekä 360-neuvottelutilanteet joihin asiantuntijakommentit on nauhoitettu sisälle avatar-hahmon muodossa. MOOC –osuuden tarkoituksena on esitellä yleisimmät neuvottelutilanteet ja niihin liittyvät teoriat ja johtopäätökset. Nämä toimivat opiskelijoille eväinä kurssin virtuaalitodellisuus- ja käytännön harjoitteluihin sekä lopulta niistä hioutuu oppeja ja taitoja työelämään.

Kurssin virtuaalitodellisuus –osuutta päästiin testaamaan aidossa koulutustilanteessa kasvatustieteiden Luovaopettaja –koulutus kurssilla 26.9.2019. Mixed Reality Hub tarjosi koulutukseen maistiaisen neuvottelutaidot-kurssista. Kurssin osallistujat olivat kasvatustieteen opiskelijoita, tutkijoita sekä täydennyskoulutettavia, joten asetelma tarjosi myös oivan tilaisuuden tutkija virtuaalitodellisuus –osuutta pedagogien näkökulmasta. Demokurssilla aikataulurajoitteet asettivat hieman haasteita, jonka takia Mixed Reality Hubista Jani ja Antti olivat tiiviisti läsnä opastamassa tehtävissä sekä teknologioiden käytössä. Aikataulutuksen haasteellisuudesta kertoo se, että varsinaiselle neuvottelutaidot-kurssille tämä osuus on suunniteltu neljän päivän workshop- / intensiivijaksoksi. Toki varsinaisella neuvottelutaidot-kurssilla odotetut osallistujamäärätkin ovat isompia, harjoitellut ja nauhoitetut neuvottelutilanteet moniulotteisempia (huomioiden useampia teorioita) sekä pidempikestoisia.


Demokurssilla jokainen kurssilainen koki 360-neuvottelutilanteen asiantuntija kommenteilla (Video 2) virtuaalitodellisuuslasit päässä (Kuva 1). Tämän jälkeen ryhmäydyttiin ja kukin ryhmä valitsi vapaasti neuvottelutilanteen. Olemassa olevan tiedon, teorioiden ja asiantuntija kommenttien pohjalta ryhmä alkoi suunnittelemaan näyteltyä neuvottelutilannetta. Jokaiselle ryhmäläiselle annettiin rooli ja teema, mikä tuli näytellyssä neuvottelutilanteessa toteuttaa. Teemat olivat asiantuntijoiden listaamia teorioita / kategorioita MOOC -esimerkin neuvottelutilanteessa. Esimerkiksi yhdestä ryhmäläisestä tuli rehtori, joka toteutti puheenjohtajuus –teemaa, toisesta ryhmäläisestä taas tuli opettajahenkilö, joka johdonmukaisuudellaan piti huolta keskustelun etenemisestä, kolmannesta jne. jne. Kaikkiaan yhteen ryhmään kuului 5 opiskelijaa. Kun käsikirjoitus oli valmis ja yksi harjoituskerta tuntui jo sujuvalta, oli aika nauhoittaa näytelty neuvottelutilanne 360-videolla (Video 3). Nauhoituksen jälkeen oli ns. tekninen tauko, sillä 2 minuutin 360-videon renderöintiin kuluu aikaa noin 15 min. Kun video oli valmis, ryhmä alkoi toistamaan videota pätkittäin. Käsikirjoitus alkoi aiheen sekä lyhyellä klipin esittelyllä, jossa kehotettiin kuulijaa kiinnittämään huomioita tiettyihin seikkoihin. Tämän jälkeen toistettiin klippi 360-neuvottelutilannetta. Tämän jälkeen ryhmän valmisteleman käsikirjoituksen mukaisesti esiteltiin asiantuntijoiden huomioihin ja teorioihin perustuen omat huomiot ja johtopäätökset, jonka jälkeen jatkettiin kehotuksella kuulian huomion kiinnittämiseksi tiettyihin asioihin seuraavassa klipissä. Näin luotiin käsikirjoitus omilla teorialähtöisillä huomioilla ja johtopäätöksillä koko näyteltyyn 360-neuvottelutilanteeseen. Tämän jälkeen oltiin valmiita nauhoittaan käsikirjoitus virtuaalitodellisuudessa. Yksi ryhmäläisistä oli asiantuntijana lasit päässä nauhoituksen pyöriessä. Muut ryhmäläiset olivat ympärillä ja auttoivat lasit päässä ollutta asiantuntijaa pysymään käsikirjoituksessa. Pätkän opiskelijoiden lopullisesta tuotoksesta voitte nähdä Videolla 4. Tiivis aamupäivä päättyi hersyvään keskusteluun ja yleisiin havaintoihin ja oppeihin neuvottelutilanteesta sekä virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksiin opetuskäytössä.


Tutkimus ja jatkokehitys


Kuten todettua, 26.9.2019 pidetty kurssin demotilaisuus käsitti osallistujinaan kasvatustieteiden ammattilaisia, oli asetelma myös oiva tilaisuus tutkija neuvottelutaidot-kurssin virtuaalitodellisuus –osuutta pedagogisesta näkökulmasta. Kyselyssä pureuduttiin virtuaalitodellisuusharjoituksen mahdollistaviin tekijöihin eli ns. affordansseihin, jotka perustuvat CATS –mittaristoon (Cognitive Affordances of Technologies Scale), jota Mixed Reality Hub on testannut ja kehittänyt yhdessä prof. Dabbaghin kanssa (George Mason University, US). Samaa kyselyä kerätään myös kasvatustieteen Luovaopettaja- kurssin muilla online-kurssiosa-alueilla, jotka voidaan jakaa kolmeen erilaiseen luokkaan: 1) online kurssi, jossa tekstiä sisältävä tehtävä ja joka suoritetaan yksin; 2) online kurssi, jossa videon / videoita sisältävä tehtävä ja joka suoritetaan yksin; 3) online kurssi, joka suoritetaan ryhmässä. Tutkimuksessa siis vertaillaan VR-ympäristö mukaan lukien yht. neljä erilaista oppimisympäristöä / menetelmää. Tulokset antavat osviittaa siitä kuinka erilaisia online- ja virtuaalitodellisuuskursseja tulisi muotoilla siten, että kurssikokonaisuuksissa yhdistyisi ja täydentyisi eri oppimisympäristöjen vahvuudet. Mm. näitä tutkimustuloksia käytetään neuvottelutaidot sekä tropiikki -kurssien kehityksessä. Neuvottelutaidot-kurssille tällä hetkellä vielä kerätään ja nauhoitetaan aitoja neuvottelutilanteita sekä analysoidaan ja tuotetaan sisältöjä asiantuntijoiden kanssa. Tropiikki –kurssille 360-videonauhoitukset erilaisista maankäyttöön ja metsänhoitoon liittyvistä toimenpiteistä sekä sidosryhmätapaamisista ovat valmiita (kuvattu Laosista keväällä 2019) ja nyt on meneillään asiantuntijakommenttien keräys ja muokkaaminen sisällöiksi.


Jos kiinnostuit kursseista opettajana / oppilaana, neuvottelutilanteiden tarjoajana tai vaikkapa asiantuntija, niin ole yhteydessä!

Video 1. Esimerkki aidosta 360-videoidusta neuvottelutilanteesta: https://youtu.be/QTJsKFJpObI
Video 2. 360-neuvottelutilanne, johon asiantuntijakommentit on nauhoitettu virtuaalitodellisuudessa avatar-hahmon muodossa: https://youtu.be/Hg1OLYJDFHc
Video 3. Klippinä näytelty neuvottelutilanne (roolit ja mielipiteet eivät todellisia): https://youtu.be/PnSNWjHlXgg
Video 4. Klippinä 360-neuvottelutilanne, johon opiskelijaryhmän omat kommentit on nauhoitettu virtuaalitodellisuudessa avatar-hahmon muodossa: https://youtu.be/08SA5xG6xlA

Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub http://www.helsinki.fi/mrhub:

Research Manager, Phd. Jani Holopainen, +358503766392, jani.m.holopainen@helsinki.fi
PhD Student, M.Ed. Antti Lähtevänoja, +358440888061, antti.lahtevanoja@helsinki.fi