Monitieteisyys todellakin kannattaa metsäbiotaloudessa

Suomen talous nojaa yhä edelleen hyvin vahvasti metsien hyödyntämiseen niin tuotteiden kuin palvelujen muodossa. Tulevaisuudessa metsien liiketaloudellinenkäyttö tulee olemaan entistä monipuolisempaa. Se edellyttää metsäalalta uudistumista ja uusia, monitieteisiä haasteita ratkomaan kykeneviä metsäasiantuntijoita. Tämä edellyttää myös monipuolista ja monitieteistä koulutusta.

Itä-Suomen yliopiston (UEF), Karelia-ammattikorkeakoulun ja Metsäkoulutus ry:n yhdessä kehittämä, avoin nettikurssi ”Metsäbiotaloudesta moneksi”, on yksi askel siihen suuntaan. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä metsäbiotalous on, johdattaa sen monitieteistä osaamista vaativien kehittämistehtävien äärelle sekä luoda yhteyksiä alan organisaatioihin ja yrityksiin. Alan yritykset (mm. Suomen 4H, Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Euroopan Metsäinstituutti, Joensuun seudun kehittämisyhtiö (Josek, yritysneuvonnasta vastaavat henkilöt) ja Stora Enso) otettiin mukaan jo kurssin sisältöjen suunnittelussa.

Kurssi pilotoitiin touko- kesäkuussa 2018. Mukaan ilmoittautui niin UEF:n kuin Karelia – amk:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijajoukko täytti hyvin monitieteisyyden toiveen: mukana oli esimerkiksi liiketalouden, kemian ja metsätalouden opiskelijoita. Kurssi toteutettiin Problem Based Learning (PBL) periaatetta noudattaen. Opetus toteutettiin yhteistyössä UEF ja Karelia – amk opettajien kanssa. Yritysedustajien osaamista hyödynnettiin paitsi kurssin suunnitteluvaiheessa sisältöjen osalta, myös opetuksessa. PBL opetukseen kuuluu olennaisena osana ongelmien ratkominen ryhmänä ja näitä haasteita ryhmätöille saatiin yrityksiltä. Lisäksi yritysedustajat osallistuivat asiantuntijoina loppuseminaariin, joissa käsiteltiin ratkaisuja annettuihin haasteisiin.

Pilotointi osoitti, että kurssin suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta; monitieteinen ja yrityslähtöinen lähestymistapa ja monitieteiset opiskelijat, sopii erittäin hyvin metsäbiotalouden koulutukseen. Ryhmätöissä saatiin aivan uusia ja tuoreita näkökulmia haasteisiin, kun eri tieteenalojen oppeja ja näkemyksiä yhdistettiin. Tätä kiittelivät erityisesti yritysedustajat. Samoin erittäin hyvä periaate oli se, että opiskelijoille luotiin suora mahdollisuus tutustua yrityksiin ja niiden edustajiin. Opiskelijat kokivat, että monitieteinen yhteistyö toi uutta intoa ja syvyyttä oppimiselle. Ryhmätöiden tekeminen verkossa ja yli tieteiden rajojen ei aina ollut yksinkertaista, mutta toi hyviä valmiuksia tulevaa työelämää varten; nykyisin asiantuntijoiden on kyettävä toimimaan yhdessä henkilöiden kanssa, jotka voivat olla missä päin maailmaa tahansa ja edustaa mitä alaa tahansa. Samoin seminaariesiintyminen omaan, ryhmätyön mukanaan tuomaan asiantuntemukseen perustuen, oli hyvää harjoitusta tulevaisuutta varten.

Kaiken kaikkiaan kurssin kokemukset olivat erittäin positiivisia. Kurssin suunnittelu ja toteutuksen valmistelu tehtiin vuonna 2017 Metsämiesten Säätiön rahoittamana ja voi todeta, että ne rahat eivät menneet hukkaan, vaan kurssi saavutti juuri ne tavoitteet, mitkä sen toivottiinkin saavuttavan

Lisätietoja: biotalouskoordinaattori Sari Pitkänen, sari.k.pitkanen@uef.fi, p. 050 363 4540

www.openbio.fi www.uef.fi/biotalous