Puunhankinnan amk-koulutusta kehitetään yhteistyössä

Puunhankinnassa tapahtuva toimintatapojen muutos ja monipuolistuvat osaamistarpeet ovat haastaneet myös opetukseen. Opetukseen on kehitettävä uusia tapoja, joilla tuetaan opiskelijoiden omatoimista opiskelua ja joiden avulla varmistetaan riittävä ammattiosaaminen.

Tämän hankkeen avulla kehitetään erityisesti korjuun suunnittelun maastotyöskentelyn osaamista ja katkonnanohjauksen osaamista. Aihealueet valittiin yhteisesti ammattikorkeakoulujen puunhankinnan opettajien keskusteluissa kehittämiskohteiksi, ja ne liittyvät vahvasti metsätoimihenkilön ammattiosaamiseen.

Maastossa tehtävää kokonaispuuston ja hakkuussa poistuvan puuston arviointia, sekä myös muita korjuun suunnitteluun tarvittavia osaamistarpeita voidaan jatkossa harjoitella maastoradoilla, joita laaditaan jokaisen metsäopetusta antavan ammattikorkeakoulun lähelle. Oppilaitoskohtaiset maastoradat toteutettiin alustavasti syksyn 2017 aikana ja niiden käytöstä kerättiin palautetta. Kevään 2018 aikana ratoja kehitetään saadun palautteen avulla, ja radat tulevat opiskelijoiden itsenäisen harjoittelun avuksi. Opiskelija voi itsenäisesti käydä maastossa, vastata kysymyksiin sähköisesti, ja saada palautteen vastauksen oikeellisuudesta.

Katkonnan ohjaukseen laaditaan yhteisesti kaikille amk-opettajille saatavilla oleva materiaalipankki, jossa käydään läpi katkonnan ohjauksen teoria. Materiaalipankissa tulee olemaan myös yhteisesti laaditut esimerkkitehtävät ja niihin suorittamiseen liittyvät tiedostot. Tehtävien avulla opiskelija voi mm. tutustua miten erilaiset muutokset katkonnanohjaustiedoissa vaikuttaa erikokoisten runkojen tai erilaisten leimikoiden katkontaan. Esimerkkileimikot on kerätty syksyn 2017 aikana yhteistyökumppaneilta eri puolilta Suomea. Opetusmateriaalien viimeistely ja harjoitustehtävien laadinta toteutetaan kevään 2018 aikana.

Hankkeeseen on osallistunut kaikkien metsäkoulutusta antavat ammattikorkeakoulut. Yhteyshenkilöt oppilaitoksittain ovat: HAMK Nina Kokkonen, Karelia Pekka Huotari, LapinAMK Oiva Hiltunen, NOVIA Johnny Sved, TAMK Jukka Tohu ja XAMK Timo Leinonen. Hanke toteutetaan yhdessä Metsäkoulutus ry:n kanssa, yhteyshenkilönä Ville Manner. Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Hanke liittyy vuonna 2014 alkaneeseen, ja vielä jatkuvaan, MTI opetuksen kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää metsätalousinsinööri AMK koulutusta vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin. Myös tätä hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Lisätietoja: Lehtori Jukka Tohu, Tampereen ammattikorkeakoulu, jukka.tohu@tamk.fi, puh. 0407159068