Metsätieteiden yliopistokoulutus ei juurruta asiantuntijoita metsäalalle – lähes kolmasosa maistereista työllistyy alan ulkopuolelle.

Metsäalan yliopistokoulutus tuottaa hyvää teoreettista osaamista, mutta ei juurruta metsätieteidenmaistereita metsäalalle. TTS Työtehoseura selvitti kysely- ja haastattelututkimuksilla Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa, miksi lähes kolmasosa metsätieteiden maistereista työllistyy metsäalan ulkopuolelle.

Valmistuneiden laadullista työllisyyttä mitattiin koulutuksen ja työn välisten sisältöjen ja tason vastaavuutena.Taso ja sisältö vastasivat toisiaan vain kolmasosalla vastaajista, ja lähes 40 prosentilla näistä kumpikaan ei toteutunut. Lisäksi 44 % koki, että ei voinut juurikaan hyödyntää koulutuksen aikana oppimaansa työssään.


Metsätieteiden maistereiden koulutusta vastaavaan työhön sijoittumisen kannalta olennaista ovat koulutuksen aikana saadut vahvat valmiudet. Näiden lisäksi ammatillisen profiilin tueksi tarvitaan osaamista myös muilta aloilta. Työharjoittelut vahvistavat alalle kiinnittymistä ja ensimmäinen koulutuksen jälkeinen työpaikka vaikuttaa työuran jatkoon merkittävästi.

Metsäalan ulkopuolelle sijoittuneilla oli näissä kaikissa saumakohdissa heikkouksia. Koulutuksessa ei muodostunut selvää ammattiprofiilia, alan kokemusta ei kertynyt työharjoittelujen kautta ja ensimmäinen työpaikka opintojen jälkeen ohjasi muille aloille.


Myös työmarkkinoiden toiminta sekä laajemmin että alueellisesti vaikuttaa valmistuneiden koulutuksen jälkeiseen työllistymiseen. Metsäalan laskusuhdanne 2000-luvun alussa vähensi työpaikkoja ja heikensi alan imagoa. Työpaikkoja haettiin suppeasti asuinpaikkakunnan lähellä, eivätkä haastatellut pitäneet muuttamista työ perässä mahdollisena.


Tutkimukseen osallistuneilla, metsäalan ulkopuolelle työllistyneillä metsätieteiden maistereilla oli koulutusta aloittaessaan tavoite luoda ura metsäalalla. Tämä ajatus muuttui kuitenkin koulutuksen aikana, kun alan työtehtävien todellisuus ja uramahdollisuudet selkenivät. Koulutuksen tarjoama vahva tutkijaorientoituminen koettiin liian epävarmaksi uravalinnaksi.


Metsäalan korkea-asteen koulutuksen odotetaan tuottavan vahvan alakohtaisen substanssin hallitsevia työntekijöitä. Sen lisäksi työnantajat korostavat muita osaamisalueita, kuten tiedottamista, markkinointia ja myyntiä sekä datan analysointia. Oikeanlaisilla sivuainevalinnoilla onkin ratkaiseva merkitys ensimmäisen työpaikan saamisessa ja oman ammatillisen profiilin rakentamisessa.


Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan
https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/metsatalous/metsakoulutuksen_tutkimus
Lisätietoja:
Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Työtehoseura ry, riitta.kilpelainen@tts.fi, 050 3087535
Kehityspäällikkö Eila Lautanen TTS Työtehoseura ry, eila.lautanen@tts.fi, 044 7143686