METSÄALAN PERUSTUTKINNOSSA PAINOTETTAVA NYKYISTÄ ENEMMÄN KESKEISTÄ AMMATTIOSAAMISTA

Metsäalan perustutkinnon perusteiden rakennetta, työelämävastaavuutta ja tutkinnon kehittämistarpeita selvittävä työryhmä ilmaisee vakavan huolensa metsäalan perustutkinnon painottumisesta muuhun kuin ammateissa työn tekemiseen tarvittavaan osaamiseen. Metsäalan perustutkinnon tulisi sisällöllisesti ja osaamispisteissä painottua nykyistä vahvemmin tutkintonimikkeittäin työtehtävissä tarvittavaan keskeiseen ammattiosaamiseen. Pontta huoleen antavat niin meneillään oleva Opetushallituksen perustutkintojen uudistamistyö kuin juuri valmistuneet metsäalan ammatillisen koulutuksen kolmannen laatumittauksen tulokset.

Metsäalalla perustutkinnon uudistamistyö alkoi vaikuttaa jo 1.8.2022, kun kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö otettiin käyttöön ammatillisissa tutkinnon osissa. Tätä varten sekä osaamistavoitteet että ammattitaitovaatimukset yhteisissä tutkinnon osissa ja yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa muotoiltiin uudelleen. Tässä yhteydessä sekä tavoitteiden että vaatimusten määrät lisääntyivät. Niitä tulisikin jatkossa tarkastella kriittisesti vasten tarpeellisuutta tulevassa työssä ja opintoajan rajallisuutta.

Samanaikaisesti metsäalan ammatillisen koulutuksen kolmannet laatumittaustulokset viestivät keskeisen ammattiosaamisen olevan heikentymässä. Oppimistulokset olivat vielä nyt hyvällä tasolla keskeisessä ammattiosaamisessa kaikilla osaamisaloilla, mutta huolestuttavaa laskua oli havaittavissa. Metsäkoneenkuljettajilla harvennusmallien käyttö, koneellinen puutavaran valmistaminen ja lähikuljetus, tietotekniikan työsovellusten osaaminen sekä koneiden tekniikan osaaminen olivat kaikki heikentyneet. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajilla työvälineiden tekniikan tuntemuksen ja kunnossapidon sekä oman työn suunnittelemisen osaamisessa oli selkeää laskua. (TTS 464/2023)

Metsäalan perustutkinnon kehittämishanke käynnistyi Metsämiesten Säätiön rahoittamana 1.10.2022. Siinä tarkastellaan metsäalan perustutkinnon tuottamaa laadullista ja määrällistä tuloksellisuutta sekä voimassa olevien tutkinnon rakenteen ja perusteiden vastaavuutta työelämän tarpeisiin sekä uudistustarpeita. Tarkastelukulmana on, että perustutkinnosta tulee valmistua osaamisalakohtaisesti oikeita määriä tarvittavia ammattilaisia ja valmistuneiden osaamisen tulee vastata työelämän osaamisvaatimuksia.

Työryhmän muodostavat Metsäkoulutus ry/ Ville Manner, Metsäteollisuus ry/ Reetta Pilhjerta, Koneyrittäjät ry/ Simo Jaakkola, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry/ Kari Palojärvi, Teollisuusliitto ry/Jari Sirviö, Yksityismetsätalouden työnantajat ry/Markus Tähkänen sekä metsäalan perustutkintokoulutuksen järjestäjät Tampereen seudun ammattiopisto/Mari K. Nieminen ja Hämeen ammatti-instituutti/ Juha Mäkelä sekä TTS Työtehoseura ry/ Eila Lautanen ja Riitta Kilpeläinen

Työllä edistetään Maa- ja metsätalousministeriön Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston 2020–2021 tekemiä metsäalan ammatillisen koulutuksen kehittämisesityksiä. Työskentely jatkuu vuoden 2024 toukokuulle, jolloin jätetään Opetushallitukselle toimenpide-ehdotukset metsäalan perustutkinnon kehittämiseksi pidemmällä aikavälillä ja järjestetään avoin tulosseminaari.

Lisätietoja

Eila Lautanen, TTS Työtehoseura ry, eila.lautanen@tts.fi, 044 7143696

Ville Manner, ville.manner@metsakoulutusry.fi , 050 3315 425