Metsäalan perustutkinnon kehittämistyöryhmän esitykset julkaistaan Metsäkoulutus ry:n ajankohtaispäivässä 7.5.2024

Metsäalan perustutkinnon kehittämistyöryhmässä pureudutaan metsäalan perustutkinnon tuottamaan
laadulliseen ja määrälliseen tuloksellisuuteen sekä voimassa olevien tutkinnon perusteiden
työelämävastaavuuteen ja uudistustarpeisiin pidemmällä aikavälillä. Tarkastelukulmana on, että metsäalan
perustutkinnosta tulee valmistua osaamisalakohtaisesti oikeita määriä tarvittavia ammattilaisia ja valmistuneiden osaamisen tulee vastata työelämän osaamisvaatimuksia.

Työryhmän muodostavat Metsäalan kuljetusyrittäjistä Kari Palojärvi, Metsäteollisuus ry:stä Venla Kaplas,
Koneyrittäjistä Simo Jaakkola, Teollisuusliitosta Jari Sirviö, Yksityismetsätalouden työnantajista Markus
Tähkänen, Metsäkoulutus ry:stä Ville Manner sekä metsäalan perustutkintokoulutuksen järjestäjistä Tampereen seudun ammattiopiston Mari Nieminen ja Hämeen ammatti-instituutin Juha Mäkelä. Hankkeen tutkijoina toimivat Eila Lautanen ja Riitta Kilpeläinen TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksesta. Lisäksi Opetushallituksen metsäalan työelämätoimikunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Hankkeen rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Työskentely on käynnistetty 1.10. 2022 ja työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa käsitellen kaikki metsäalan perustutkinnon 2024 osaamisalat, niiden laadullisen ja määrällisen tuloksellisuuden, havaitut pullonkaulat sekä kehittämistarpeet. Työllä edistetään Maa- ja metsätalousministeriön Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston 2020–2021 tekemiä metsäalan ammatillisen koulutuksen kehittämis-esityksiä.

Työskentely jatkuu vuoden 2024 toukokuulle, jolloin jätetään Opetushallitukselle työryhmän mietintö
toimenpide-ehdotuksista metsäalan perustutkinnon kehittämiseksi pidemmällä aikavälillä. Tulokset esitellään 7.5.2024 Metsäkoulutus ry:n ajankohtaispäivässä ja julkaistaan tulosjulkaisuna TTS Työtehoseuran julkaisusarjassa. Metsäkoulutuksen tutkimus ja kehittäminen – Työtehoseura (tts.fi)

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö/metsä Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, eila.lautanen@tts.fi, puh. 044 714 3686

Tutkija, metsäkoulutuksen tutkimus Riitta Kilpeläinen, TTS Työtehoseura, riitta.kilpelainen@tts.fi, puh.
0503087535