Merkittävä askel metsäkoulutukselle

Metsäteollisuus tähtää biotaloudessa menestymiseen. Puuhun perustuvan biotalouden kasvun kannalta on tärkeää, että koulutus pysyy ajassa mukana. Metsäteollisuus käyttää vuosittain huomattavia summia puun hankintaan eli puun ostoon, korjuuseen ja kuljetukseen.  Puun jalostaminen vientituotteeksi alkaa jo metsässä. Kun pelissä on miljardeja euroja, on tärkeää, että työtä ovat tekemässä osaavat metsäalan ammattilaiset – nyt ja tulevaisuudessa. Metsäalan koulutusten sisältö ja motivoituneet opiskelijat ovat siis ratkaisevan tärkeitä metsäteollisuudelle.

Kun oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa, saadaan koulutus vastaamaan parhaiten työelämän tarpeita. Opiskelijoista tulee haluttuja työntekijöitä työmarkkinoilla, mikä puolestaan lisää koulutuksen houkuttelevuutta. Yhteistyöstä hyötyvät niin työelämä, opiskelijat kuin oppilaitoksetkin.

Metsäkoulutus ry:n toiminta koostuu erilaisista hankkeista. Niillä tähdätään koulutuksen kehittämiseen, opiskelijamarkkinointiin sekä metsäkoulutuksen aseman ja arvostuksen parantamiseen. Yhteistyöllä pystytään kehittämään ja jakamaan parhaiksi katsottuja opetusmenetelmiä ja koulutustuotteita. Yhtenä merkittävänä hankkeena voisi olla esimerkiksi metsäalan verkko-opetusmateriaalit. Verkkomateriaalit mahdollistavat entistä joustavamman opiskelun. Niiden tuottamiseen kuluu kuitenkin paljon resursseja, joten voimavarojen yhdistäminen olisi järkevää.

Metsäalalle tarvitaan satoja uusia työntekijöitä vuosittain. Ilahduttavasti metsäteollisuus on viime vuosina investoinut vahvasti kotimaahan, joten ala tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän uusia osaajia. Lisätarve kohdistuu erityisesti puunhankintaan.

Nuoret tuntevat metsäalan työtehtäviä ja opiskelumahdollisuuksia huonosti. Monissa nuorten mielikuvissa on vieläkin lastenohjelmista tai aapiskirjasta tuttu, kirveen kanssa heiluva metsuri. Tämän ja muiden vääristyneiden mielikuvien muuttamiseksi on tärkeää, että alan mahdollisuuksista viestitään nuorille. Metsäalasta halutaan antaa todenmukainen kuva, jotta sinne hakeutuvat juuri oikeanlaiset, alalle sopivat nuoret. Kilpailu nuorista ikäluokista on kova, joten metsäalan on pidettävä itsestään ääntä tullakseen huomatuksi lukuisten tarjolla olevien opiskelumahdollisuuksien joukossa. Yksi iso torvi kuuluu kauemmas kuin kymmenen pientä.

Opiskelijamarkkinointia tapahtuu paljon niin metsäteollisuusyritysten, oppilaitosten kuin myös ammattijärjestöjen toimesta. Markkinoinnissa on paljon päällekkäisyyksiä, joten koordinointia tarvitaan niin valtakunnan kuin alueellisen tason opiskelijamarkkinoinnissa. Metsäkoulutus ry:n tarjoama yhteistyö on siksi merkittävää ja saa aikaan parempia tuloksia.

Paavo Lyytikäinen
Koordinaattori, oppilaitos-yrityssuhteet
Metsäteollisuus ry