Kannanotto opetusministeriölle metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan saattamiseksi omaksi hakukohteeksi

Metsäkoulutus ry on tehnyt opetusministeriölle kannanoton, jossa esitetään metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan saattamista omaksi hakukohteeksi. Tämä vaatii asetusmuutoksen (opetus- ja kulttuuriministeriö 699/2017 § 2). Metsäkoulutus ry näkee, että metsäkoneenkuljettajakoulutukseen hakeutumisessa on tarpeellista ottaa käyttöön soveltuvuuden arviointi. Soveltuvuuden arvioinnin käyttöönotto edellyttää, että metsäkoneenkuljetuksen osaamisala lisätään opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen 699/2017 § 2.

Metsäkoulutus ry:n kannanotto kokonaisuudessaan.


Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala saatettava hakumenettelyssä omaksi hakukohteeksi – metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala tulee lisätä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen 699/2017 § 2

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vaativaa. Työskentely tapahtuu yrittäjän koneella, johon
kohdistuu tuottovaatimukset; siinä käsitellään yksityisten metsäomistajien metsiä ja tuotetaan
metsäteollisuudelle tarvittavaa raaka-ainetta laatuvaatimusten mukaisesti oikeassa aikataulussa.
Oppilaitosten ja koulutettavien itsensä lisäksi, on kaikkien näiden osapuolten etu, että koulutukseen
saadaan oikeanlaiset, työhön kykenevät ja ammatista motivoituneet opiskelijat.


Metsäkoneenkuljettajan ammattiin soveltuvien opiskelijoiden tunnistamiseksi jo opintoihin
hakeutumisvaiheessa sekä niukentuvan metsäkonekoulutusresurssin kohdentamiseksi tuloksekkaasti, tulee
ottaa käyttöön soveltuvuuskokeet.


Metsäkoneenkuljettajan työ vaatii mm. motorista kyvykkyyttä, silmä-käsikoordinaatiota ja nopeaa
päätöksentekokykyä. Metsäkoneenkuljettajan ammatti edellyttää myös ominaisuuksia, mitä ei voida
koulutuksella kehittää. Ne opintoihin hakevat, joilla tällaiset ominaisuudet eivät ole riittäviä, tulisi ohjata
heille soveltuville aloille.


Maa- ja metsätalousministeriön Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkosto Metsäneuvostolle
tekemässä työssään (2020–2022) näki, että valtakunnalliselle metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskokeelle
on olemassa selkeä tarve. Soveltuvuuskoe on nähtävä myös sekä koulutuksen, että ammatin imagoa
nostavana tekijänä. (MMM 3/2022: Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston raportti).


Metsäkonealaa koskevissa tutkimuksissa on jo pitkällä aikavälillä kiinnitetty huomiota kuljettajan fyysisiin ja psyykkisiin ominaisuuksiin ammatissa menestymisen edellytysten ja työn tuottavuuden vaihtelun
selittäjänä (mm. Mikkonen &Leskinen 1981). Näiden, ei koulutuksella kehitettävissä olevien,
ominaisuuksien huomioiminen hakuvaiheessa on ensisijaisen tärkeää alalle, oppilaitoksille ja hakijoille.


Soveltuvuuskoetta valmistellaan parhaillaan


Soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointihanke aloitettiin 1.3.2022 maa- ja metsätalousministeriön
rahoituksella TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksessa laajana sidosryhmä- ja oppilaitostyönä.
Vuodelle 2022 tavoitteiksi on asetettu selvittää soveltuvuuskokeen perusteet ja sen käyttöönoton
edellytykset sekä muokata perusteet toteuttamiskelpoiseksi, pilotoitavaksi soveltuvuuskokeeksi
huomioiden koulutuksen järjestäjien ja toimipisteiden monimuotoisuus sekä opetus- ja kulttuuriministeriön soveltuvuuskokeille asettamat vaatimukset (OKM: Sora 2:2021). Soveltuvuuskokeen valmistelu jatkuu vuoden 2023 loppuun. Soveltuvuuskoe on ajateltu tulevaksi valtakunnallisesti käyttöönotettavaksi metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljettajan osaamisalalla kevään 2024 hakumenettelyssä.


Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala saatettava yhteisvalinnan hakukohteeksi


Metsäkoneenkuljettajan valtakunnallisen soveltuvuuskokeen käyttöönoton edellytyksissä on noussut esiin
tarve ratkaista Opetushallituksen yhteisvalintaa koskeva soveltuvuuskokeen ja hakukohteen välinen
sidonnaisuus (OKM 699/2017, asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa
perustutkintokoulutuksessa). Asetuksen 1§ mukaan hakumenettelyssä hakukohteita ovat pääsääntöisesti
perustutkinnot.

Ammatilliseen koulutukseen metsäalalle hakeuduttaessa hakukohde nyt on koko metsäalan perustutkinto
sisältäen metsäkoneenkuljettajan, metsäkoneasentajan, metsäenergian tuottajan ja metsurimetsäpalvelujen tuottajan osaamisalat. Soveltuvuuskoe koskisi kaikkia näitä osaamisaloja, mikä ei ole perusteltua.


Jotta soveltuvuuskoe koskisi metsäalalla ainoastaan metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa, tulisi siitä
muodostaa oma hakukohteensa. Poikkeuksellisesti perustutkintojen suoraan osaamisaloille haettavat
hakukohteet on mainittu opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 699/2017 § 2. Ne ovat taideteollisuusalan perustutkintoon kuuluvat osaamisalat, musiikkialan perustutkintoon kuuluvat osaamisalat, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisala sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ensihoidon osaamisala.

Esitämme, että metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala lisätään opetus- ja kulttuuriministeriö asetukseen 699/2017 § 2 mahdollisimman nopeasti.

Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäalan koulutusta ja sen vetovoimaa.
Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet. Metsäkoulutus ry:ssä on jäseniä
52.

www.metsakoulutusry.fi


Helsingissä 12.9.2022


Kunnioittavasti

Ville Manner                                                                               

Toiminnanjohtaja                                             

Metsäkoulutus ry                                              

Anssi Niskanen

Elinkeinojohtaja

Suomen metsäkeskus

Juha Ojala                                                          

Toimitusjohtaja                                                 

Työtehoseura                                                    

Kirsi Viskari

Johtaja ammatillinen koulutus

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

Matti Peltola                                                     

Toimitusjohtaja                                                 

Koneyrittäjät                                                      

Susanna Kumpulainen

Koulutusjohtaja

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 

Ilkka Harkkila                                                    

Rehtori                                                                

Ammattiopisto Livia                                         

Reetta Pilhjerta

Päällikkö koulutus ja osaaminen

Metsäteollisuus ry

Markus Tähkänen                                            

Asiamies                                                             

Yksityismetsätalouden Työnantajat ry          

Jyrki Virtanen

Työmarkkinajohtaja

Teollisuusliitto

Jukka Sippola                                                                              

Neuvottelupäällikkö                                         

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

Tiina Eklund   

Koulutuspoliittinen vastaava

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry