Yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa 5 opintopistettä

Ajankohta: monimuoto-opinnot 23.4.-14.6., verkko-opinnot 23.4.-28.6.
Laajuus: 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää monialaisia asiantuntijaverkostoja, luovaa ajattelua ja erilaisia teknologioita ongelmanratkaisuun metsäbiotalouden aihepiireissä. Opiskelija ymmärtää metsäbiotalouden monialaisuuden ja sen merkityksen esim. hyvinvoinnin, matkailun, lainsäädännön, koulutuksen ja aluetalouden näkökulmista. Opiskelija tuntee biotalouden käsitteistöä ja periaatteita.

Sisältö: Opintojakson aikana monialaiset opiskelijatiimit määrittelevät metsäbiotalouteen liittyvän ajankohtaisen haasteen ja kehittävät siihen ratkaisuehdotuksen (tuote, prosessi, palvelu, toimintamalli, tms.) yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kurssin aikana opetellaan monialaista ongelmanratkaisua sekä kehittävää työskentelytapaa, jossa hyödynnetään asiantuntijoita, tutkimustietoa ja erilaisia teknologioita ratkaisun muotoiluun. Opiskelijatiimien ratkaisut jaetaan verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutuksessa hyödynnetään ja tuetaan vuorovaikutteisuutta sekä aika- ja paikkariippumattomuutta
edistävien teknologioiden käyttöä.

Suoritustavat: Kehittämishaasteen muotoilua ja ratkaisua pohjustetaan asiantuntijaluennoilla, verkkomateriaaleilla ja oppimistehtävillä. Tiimit saavat työskentelyn tueksi sparrausta eri alojen tutkijoilta, yrittäjiltä ja kehittäjiltä. Yhteistyö eri alojen opiskelijoiden sekä mentoreiden kanssa luo edellytyksiä monialaiselle verkostoitumiselle ja innovaatiotoiminnalle nyt ja tulevaisuudessa. Opintojakson voi suorittaa joko verkkokurssina tai monimuoto-opintoina.

Verkko-opinnot: Opintojakso alkaa verkossa 23.4. opintojakso infolla. Oppimistehtäviä. Kehittämishaasteen muotoilu ja ratkaisu tiimeissä. Työskentely tapahtuu verkkovälitteisesti. Opintojakso päättyy 28.6.

Monimuoto-opinnot: Opintojakso alkaa verkossa 23.4. opintojakso infolla. Oppimistehtäviä. Kehittämishaasteen muotoilu ja ratkaisutiimeissä. Päätösseminaari 14.6. Työskentely tapahtuu sekä kasvokkain että verkossa. Monimuoto-opintoihin sisältyy kolmen vuorokauden TeamCamp Punkaharjulla (20.-22.5.2019) ja niihin otetaan 25
opiskelijaa. Digicampus-hanke vastaa kenttäjakson majoituskuluista Punkaharjulla.

Oppimateriaali: OpenBio.fi

Arvosteluperusteet: Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty. Kurssin arviointi perustuu kurssitehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen sekä digitaalisesti esitetyn ratkaisun vertais- ja asiantuntiarviointiin. Ratkaisua arvioidaan seuraavilla kriteereillä: tulevaisuushaasteen rajaus, idean uutuusarvo, idean soveltuvuus tarkoitukseensa/kohderyhmälle,idean perustelut tutkimustiedolla sekä idean esille tuonti.

Opettajat: Miikka Eriksson (miikka.eriksson@uef.fi), Piritta Torssonen (piritta.torssonen@uef.fi), Kaija Saramäki (kaija.saramaki@karelia.fi), Hanna Vuojärvi (hanna.vuojarvi@ulapland.fi), Petteri Vanninen (petteri.vanninen@uef.fi), Sari Pitkänen (sari.k.pitkanen@uef.fi), Henriikka Vartiainen (henriikka.vartiainen@uef.fi)

Toimijat: Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Karelia-amk

Kampus: Joensuu sekä TeamCamp Punkaharjulla

Lisätietoja Opintojakso on osa Digicampus-hanketta ja ilmoittautuminen katsotaan myös suostumukseksi osallistua hankkeessa tehtävään tutkimukseen. Opintojakson aikana tuotettuja tehtäviä, verkkokeskusteluja ja muuta materiaalia voidaan käyttää tutkimusaineistona. Osallistujien henkilöllisyyttä ei voida yksilöidä tutkimusraporteista.

Lisätietoja: sari.k.pitkanen@uef.fi