Puunhankinnan koulutusta kehitetään kaikkien metsäamkien yhteistyöllä

Puunhankinnan nopea kehittyminen haastaa opetuksen kehittämään uusia tapoja, joilla tuetaan opiskelijoiden
omatoimista opiskelua, joiden avulla voidaan varmistaa riittävä ammattiosaaminen.
Kaikkien metsäopetusta antavat ammattikorkeakoulut olivat mukana 2017-2018 vuosina toteutetusta
hankkeessa, jossa kehitettiin yhdessä puunhankinnan opetusta. Tämä on jatkoa, jo useamman vuoden
jatkuneelle yhteistyöllä, jota on tehty metsäalan amk-opetuksen kehittämiseksi yhteistyössä kaikkien
metsäamkien kanssa.

Tässä hankkeessa kehitettiin erityisesti korjuun suunnittelun maastotyöskentelyn ja katkonnanohjauksen
oppimateriaaleja.

Maastossa tehtävän korjuun suunnittelun osaamista voidaan jatkossa harjoitella maastoradoilla, joita laadittiin
jokaisen metsäopetusta antavan ammattikorkeakoulun lähelle. Radat tulevat täysimittaisesti käyttöön syksyn
2018 aikana. Tällöin opiskelijat voivat itsenäisesti käydä maastossa, vastata kysymyksiin sähköisesti esim.
matkapuhelimella, ja saada välittömästi palautteen vastauksen oikeellisuudesta. Tämä antaa mahdollisuuden
itsenäiseen opiskeluun, jossa järjestelmä antaman palautteen avulla on mahdollista tarkastella omaa
toimintaansa.

Katkonnan ohjaukseen laadittiin yhteisesti kaikille amk-opettajille saatavilla oleva materiaalipankki, jossa on
harjoituksia katkonnan ohjauksen opetukseen. Mukana on myös eri puolilta maata olevien leimikoiden tiedot,
joiden avulla voi tehdä harjoituksia huomioiden maantieteelliset erot puiden katkontaan liittyen. Esimerkkileimikot
on kerätty syksyn 2017 ja talven 2018 aikana yhteistyökumppaneilta eri puolilta Suomea.
Hankkeeseen on osallistunut kaikkien metsäkoulutusta antavat ammattikorkeakoulut. Yhteyshenkilöt
oppilaitoksittain ovat: HAMK Nina Kokkonen, Karelia Pekka Huotari, LapinAMK Oiva Hiltunen, NOVIA Johnny
Sved, TAMK Jukka Tohu ja XAMK Timo Leinonen. Hanke toteutetaan yhdessä Metsäkoulutus ry:n kanssa,
yhteyshenkilönä Ville Manner.

Hanketta rahoittaa metsämiesten säätiö.

Hanke liittyy vuonna 2014 alkaneeseen, ja vielä jatkuvaan, MTI opetuksen kehittämishankkeeseen, jonka
tavoitteena on kehittää metsätalousinsinööri AMK koulutusta vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän
haasteisiin. Myös tätä hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Lisätietoja:
Lehtori Jukka Tohu, Tampereen ammattikorkeakoulu, jukka.tohu@tamk.fi, puh. 0407159068