Metsätalousinsinöörikoulutuksen työelämävastaavuus ja työllisyys pääosin korkealla tasolla – erot oppilaitosten välillä kasvaneet

Metsäalan koulutuksen laadullisissa tulosmittauksissa mitataan koulutuksen ja työelämän vastaavuutta oppimistuloksina, koulutuksen toteutuksen arviointina sekä koulutuksen jälkeisenä laadullisena työllisyytenä. TTS Työtehoseuran toteuttaman MTI2020-tulosmittauksen kohderyhmänä olivat vuosina 2018 ̶ 2019 valmistuneet metsätalousinsinöörit.

Tulokset osoittavat, että metsätalousinsinööriopinnoista saatiin paljon osaamista metsänhoitoon, metsäsuunnitteluun ja -inventointiin, mutta osaamisvajeita jäi talous- ja johtamisosaamiseen, työelämälainsäädäntöön sekä oman jaksamisen ja työterveyden ylläpitämiseen. Opinnäytetyöprosessi koettiin hyvin toteutetuksi. Vastaajien mielestä työelämäyhteyksiä ei hyödynnetty opinnoissa riittävästi, eikä valmistumisen jälkeistä työllistymistä edistetty. Opinto-ohjaukseen toivottiin myös parannuksia.

Erot oppilaitosten välillä kasvussa

Oppilaitosten välillä erot olivat merkittäviä erityisesti koulutuksen toteutuksessa, ja ne olivat kasvaneet vuodesta 2016. Maasto-opetuksen määrä ja laatu, opiskelijaohjauksen toimivuus ja koulutuksen aikaisten työelämäyhteyksien syntyminen olivat ne toteutuksen osa-alueet, joissa neljä oppilaitosta oli kehittänyt toimintoja edelleen tuloksekkaammiksi. Kahden koulutuksen järjestäjän kohdalla pysyttiin samalla varsin alhaisella tasolla kuin vuonna 2016. (kuvio 1)

Huoli korkea-asteilta valmistuvien metsäammattilaisten laadullisesta työllisyydestä

Metsätalousinsinöörien laadullisen työllisyyden arvioinnissa vastaajat tarkastelevat itse omaa työllisyyttään ja sijoittumistaan sisällöllisesti koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työssä olleiden osuus vuosina 2018 – 2019 valmistuneista oli 91 % vuonna 2020. Koulutusta sisällöllisesti vastaavassa metsäalan työssä heistä oli 64 %, muussa metsäalan työssä 5 %, muussa työssä 18 % ja yrittäjänä 4 % vastaajista. Työttömänä oli 7 %, opiskelua jatkoi 1 % ja muussa tilanteessa oli 1 % vastaajista.

Vuosina 2018 ̶ 2019 valmistui metsätalousinsinöörejä keskimäärin 193 vuodessa. Alan työvoimatarpeeksi on arvioitu 130 uutta metsätalousinsinööriä vuodessa. Kun otetaan huomioon, että metsätieteiden maistereista, joita valmistuu keskimäärin 70 vuodessa, valtaosa kilpailee samoista asiantuntijatyöpaikoista metsätalousinsinöörien kanssa, voidaan olla huolestuneita korkea-asteilta valmistuvien metsäammattilaisten laadullisesta työllisyydestä.

Tulosraportti kokonaisuudessaan:

https://www.tts.fi/files/3817/Metsatalousinsinoorikoulutuksen_oppimistulokset_tyoelamavastaavuus_ja_laadullinen_tyollisyys_2020.pdf

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Eila Lautanen TTS Työtehoseura ry, eila.lautanen@tts.fi, 044 7143686

Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Työtehoseura ry, riitta.kilpelainen@tts.fi, 050 3087535