Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon suorittaminen verkkopalvelussa

Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon suorittamista verkkopalvelussa testattiin syksyllä 2018 Metsämiesten säätiön rahoittamassa hankkeessa. Pilottihankkeen verkko-oppimisympäristössä kasvinsuojelututkinnon suoritti 34 henkilöä. Pilottiryhmä koostui metsäkoneenkuljettajista sekä alan opiskelijoista ja toimihenkilöistä. Verkkopalveluna järjestetty kasvinsuojelututkinto säästää tutkinnon suorittajan aikaa, koska tutkintotilaisuuteen ei tarvitse matkustaa, vaan tentin voi suorittaa työpaikalla tai kotona tietokoneen ääressä. Hyötynä osallistujat kokivat nimenomaan osallistumisen vaivattomuuden ja ajansäästön sekä sähköpostin kautta kätevästi annettavan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta. Pilottihankkeen toteutti Tapio Palvelut Oy yhteistyökumppaneiden kanssa.

KASVINSUOJELUTUTKINNON VERKKOPALVELUN PILOTOINTI
Kasvinsuojeluaineiden ammattikäytössä tutkinto tuli pakolliseksi marraskuussa 2015. Metsätaloudessa tutkintovelvoite alkoi vaikuttaa keväällä 2016, kun lakisääteinen juurikäävän torjunta toukokuun alussa alkoi. Metsätöissä tutkintovelvoite koskee lähes kaikkia hakkuukoneenkuljettajia sekä työntekijöitä, jotka käyttävät kasvinsuojeluaineita heinän- ja vesakontorjunnassa tai hirvikarkotteita. Metsissä tehtävissä kasvinsuojeluaineiden käytössä riittää ns. suppea kasvinsuojelututkinto, joka ei kuitenkaan oikeuta kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttöön esimerkiksi viherrakentamisessa, puistoalueilla tai taimitarhoilla.

Kasvinsuojelututkinto on suoritettu yleensä noin puoli tuntia kestävässä, valvotussa koetilaisuudessa. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutusta, vaan tutkintoon voi valmistautua myös itsenäisesti lähdemateriaalin avulla. Kasvinsuojelututkintoa hankkiessa on usein vierähtänyt kokonainen työpäivä, jonka vuoksi metsäalan toimijat ovat selvittäneet tutkintoja valvovan viranomaisen kanssa, voisiko tutkinnon suorittaa verkkopalvelussa ajasta ja paikasta riippumatta.

Tapio Palvelut Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa testannut metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon verkkopalvelua hankkeessa, jossa verkkopalvelusta laadittiin toimintamalli ja järjestettiin pilotti, johon osallistui 34 henkilöä. Pilotoinnin kokemusten perusteella toimintamallia tarkennettiin ja kuvattiin tutkinnon suorittajan tunnistamisen sekä teknisten ratkaisujen
vaatimukset verkkopalvelussa suoritetavalle kasvinsuojelututkinnolle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES päättää myöhemmin verkkopalvelussa suorittavan kasvinsuojelututkinnon käyttöön ottamisesta pilotoinnin kokemusten perusteella.

KASVINSUOJELUTUTKINNON VERKKOPALVELUN VAATIMUKSET
Kasvinsuojelututkinnon suorittaminen verkkopalvelulta edellyttää tutkinnon suorittajan vahvaa tunnistamista. Tämä tarkoittaa, että kasvinsuojelututkinnon suorittaja tunnistautuu verkkopankkitunnuksillaan (ns. Tupas eli Tunnistuspalvelu standardi) tai mobiilivarmenteella. Tunnistamisen yhteydessä verkkopalvelu tallentaa tutkinnon suorittajan nimen ja henkilötunnuksen.
Tutkinnon suorittaja täydentää verkkopalveluun yhteystietonsa. Verkkopalvelussa kasvinsuojelututkintoja tarjoava koulutuksen järjestäjä voi hankkia tunnistautumispalvelun yksityisiltä palveluntuottajilta. Julkishallinnon organisaatiot voivat käyttää suomi.fi tunnistuspalvelua.

Verkkopalvelussa suoritettavan kasvinsuojelututkinnon koe on rakennettava siten, että suoritusaika voidaan rajata ja tentin sisältöä voidaan muuttaa mahdollisissa uusintasuorituksissa. Hylättyä tutkintosuoritusta voi uusia enintään kaksi kertaa saman tentti-istunnon aikana. Ellei tutkinnon suorittaja toisessa uusinnassa saa hyväksyttyä suoritusta, verkkopalvelu sulkeutuu. Tämän
jälkeen tutkinnon suorittajan on vahvistettava osaamistaan ja perehdyttävä paremmin tutkintovaatimusten mukaisiin kasvinsuojeluasioihin sekä lunastettava uusi suoritusoikeus verkkopalveluun. Kasvinsuojelututkinnon voi edelleen suorittaa myös valvotussa koulutus- ja tutkintotilaisuudessa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES päättää jatkossa verkkopalvelussa suorittavan kasvinsuojelututkinnon käyttöönotosta ja vahvistaa tenttioppimisympäristölle asetettavat vaatimukset sekä laatii toimintaohjeet kasvinsuojelututkintojen järjestäjille.

KASVINSUOJELUTUTKINNON VERKKOPALVELUPILOTOINNIN TOTEUTUS
Tapio Palvelut Oy:n vetämä pilottihanke toteutettiin vuoden 2018 aikana. Hankeen asiantuntijatyöhön osallistuivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Koneyrittäjien liitto ry, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsäkoulutus ry.

Tapio Palvelut Oy kiittää Metsämiesten säätiötä ja Metsäkoulutus ry:tä hankeen rahoittamisesta sekä kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä asiantuntijatyöstä verkkopalvelun toimintamallin valmistelussa ja arvioinnissa.

Lisätietoja: Ari Nieminen, Tapio Palvelut Oy, puh. 040 718 2595, ari.nieminen@tapio.fi