Metsäkoulutus ry lausui hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi

Metsäkoulutus ry totesi lausuntonaan luonnoksesta seuraavan.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia siten, että Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Poikkeamiset liittyisivät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olosuhteisiin tai vastaaviin Suomeen liittyviin seikkoihin.

Ammatillisessa koulutuksessa tutkintovientiä on tehty muutama vuosi kokeiluluvalla ja Opetushallitus on kokeilupykälän (15 §) mukaan määrännyt tutkinnon perusteet koulutusvientiä varten. Nyt esitetty malli avaisi vientimahdollisuuden myös muille kuin kokeiluluvan saaneille järjestäjille. Metsäkoulutus ry kannattaa koulutusvientimahdollisuuksien lisäämistä ja koulutuksen järjestämisluvan omaavien koulutuksen järjestäjien tasapuolista koulutusvientimahdollisuuksien edistämistä. Tämä kannustaa koulutuksenjärjestäjiä pitkäjänteiseen koulutusviennin kehittämiseen ja mahdollistaa metsäalan koulutusviennin liikevaihdon kasvattamiseen.

Esityksessä koulutuksen järjestäjän pitää hakea erikseen poikkeuslupaa jokaiseen tutkintoon suunnitellessaan koulutusvientiä ja Opetushallitus tekee jokaisesta erikseen päätöksen. Luvan hakijoiden kuin käsittelevän viranomaisen näkökulmasta esitetty prosessi on raskas. Esityksessä tehdään monimutkaista ja byrokraattista lainsäädäntöä, joka voi hankaloittaa koulutusvientiä. Luvan hakemisen ja myöntämisen tulee olla sujuva ja nopea prosessi.

Joissain tapauksessa samaan tutkintoon pitää hakea montaa lupaa riippuen mihin maantieteelliseen alueeseen tutkintovienti kohdistuu. Metsäkoulutus ry esittää harkittavaksi keveämpää prosessia, jossa jo hyväksyttyjä tutkinnon perusteista poikkeamisia voi hyödyntää koulutuksen järjestäjän pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Erillistä raskasta viranomaisen päätösprosessia ei tällöin tarvittaisi. Ilmoituksen tulee olla voimassa kaikkialla EU/ETA-alueen ulkopuolella, ellei ilmoituksen tekijä itse halua rajata koskemaan tiettyä maata tai aluetta. Tämä osaltaan helpottaa ja keventää prosessia.

Nykylainsäädäntö tai hallituksen esitys eivät mahdollista koulutusvientiä, jossa opiskelija tulisi maksua vastaan Suomeen suorittamaan ammatillista koulutusta. Korkeakouluissa vastaava käytäntö on mahdollistettu lukuvuosimaksuilla. Metsäkoulutus ry:n mielestä koulutusasteet tulisi saattaa tämän suhteen tasa-arvoiseen asemaan. Metsäkoulutus ry pitää välttämättömänä, että nykylainsäädäntö tehdään koulutusvienti myönteiseksi ja sitä edistäväksi. Metsäalan koulutusviennissä on paljon mahdollisuuksia ja potentiaalia kasvaa. Suomalaista metsäosaamista ja -koulutusta pidetään kansainvälisesti korkealaatuisena.

Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet.

www.metsakoulutusry.fi