Metsäalan korkeakoulutettujen osaaminen kartoitettu globaalisti

Metsäalan koulutuksesta julkaistiin maailmalaajuinen katsaus syyskuun lopussa maailman metsäntutkimusorganisaatioiden yhdistyksen IUFROn 125-vuotis juhlakongressissa Saksassa. Metsäalan korkeakoulutettujen osaamista tutkittiin yhdeksässä maassa viidessä eri maanosassa. Julkaistujen alustavien tulosten mukaan sekä työelämässä onnistuminen että epäonnistuminen liittyivät usein työn hallintaan (leadership & management) ja ihmissuhteisiin (human relations). Erityisesti esiin nousi ajankäytön hallinta. Tämä voidaan tulkita niin, että nykyinen työelämä on aiempaa enemmän altis erilaisille muun muassa tietotulvasta aiheutuville häiriöille. Lisäksi työn luonne on muuttunut yhä lyhytjännitteisemmäksi, jolloin oman työn merkitys ja sen keskeiset tavoitteet voivat hukkua. Kommunikaatio oli kolmanneksi yleisin kompetenssi, se liittyi selvästi useammin onnistumisiin kuin epäonnistumisiin. Substanssiosaaminen nousi paljon harvemmin esiin ja siihen liittyvät kompetenssit vaihtelivat suuresti maittain.

Aineisto koostui 231:stä tapaushaastattelusta (Behavioral Event Interview, BEI). Nämä pohjautuivat hiljakkoin valmistuneiden metsäalan korkeakoulutettujen kertomuksiin työelämässä tapahtuneista onnistumis- ja epäonnistumistapauksista. Haastattelut tallennettiin ja koodattiin samalla kaavalla kaikissa maissa. Hankkeen suoritti IUFROn ja maailman metsäopiskelijoiden järjestön IFSAn yhteinen metsäopetuksen työryhmä. Suomessa haastattelut teki ryhmä metsäylioppilaita urasuunnittelukurssin harjoitustyönään. Haastatellut olivat Helsingin yliopistosta 2012 ja 2013 valmistuneita maatalous-metsätieteiden maistereita.

Haastattelujen tuloksia verrattiin eri maissa myös haastateltujen kotiyliopistojen opetusohjelmiin. Usein eniten puutetta oli yrittäjyys- talous- ja johtamisopinnoista. Myös Helsingin yliopiston metsäopetuksen osalta johtamisopinnot näyttäisivät olevan puuteala. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että metsäalan korkeakoulutetuilla näyttäisi eri puolilla maailmaa olevan on riittävä metsäalan substanssin osaaminen. Sen sijaan työelämässä nykyisin korostuvien työn hallintataitojen opettamista ja oppimista tulisi lisätä.

 

Lisätiedot: Mika Rekola, Metsätieteen laitos, Helsingin yliopisto, mika.rekola@helsinki.fi, 040 56 33509

Raportti ja tiivistelmät löytyvät verkosta: https://foresteducation.wordpress.com/future-ideas/