METSÄALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYBRIDIMALLIT JULKAISTU

Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin vuoteen 2040-hankkeessa selvitettiin metsäkoneenkuljettajien- ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajien koulutuksessa käytössä olevat hybridimallit.

Tulosten mukaan metsäalan ammatillisessa koulutuksessa käytetään kolmea hybridimallia, jotka koostuvat erilaisista lähiopetuksen, reaaliaikaisen etäopetuksen sekä itsenäisen opiskelun yhdistelmistä. Metsäalan opetus painottuu käytännön osaamisvaatimusten vuoksi lähiopetukseen, mutta teoreettisia opintoja voisi toteuttaa sen rinnalla nykyistä enemmän etäopetuksena.

Merkittävä rooli opetuksen toteutuksessa on opettajalla ja hänen osaamisellaan. Pedagogisen ja sisällöllisen osaamisen lisäksi opettajalta vaaditaan digiteknistä osaamista. Opettajat tarvitsevat tukea ja koulutusta; ammatillisten opettajien pedagogista sekä teknologista tietämystä tulisi lisätä. Oppimateriaalit ovat enenevässä määrin virtuaalista.

Väestöennuste ennustaa ammattiin opiskelevien määrän merkittävää laskua vuoteen 2040. Hankkeessa tuotiin esiin tarve ratkaista yhtälö kasvutappioalueilla maakunnissa olevien koulujen ja työpaikkojen sekä kasvukeskuksissa asuvien nuorten epäsuhdan välillä niin, että metsäalalle saadaan riittävästi tarvittavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Tulevaan opiskelijamäärien alenemiseen ei ole vielä reagoitu läheskään kaikissaoppilaitoksissa.

Tulosten mukaan metsäalan ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä tulisi lisätä. Metsäalan ammatillisen koulutuksen toimijoille tulisi perustaa vapaaehtoisuuteen perustuva matalan kynnyksen verkosto, jossa: opettajat, kouluttajat ja ohjaajat voisivat vaihtaa ajatuksia opetuksesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Lisätietoa:

Matleena Lindström, 041 7313 457, matleena.lindstrom@tts.fi

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi