Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen -kurssikokonaisuus kiinnosti laajasti opiskelijoita

Metsämiesten säätiön ja Metsäkoulutus ry:n tukema hanke Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin on saatu onnistuneesti päätökseen.

Hankkeessa suunniteltiin, toteutettiin, pilotoitiin ja kehitettiin Johdanto metsätieteisiin ja metsätalouteen -opintokokonaisuutta, joka koostuu kahdesta osakurssista. Kurssien suosio ylitti odotukset, sillä kursseille ilmoittautui yli 400 opiskelijaa.

Hanketta suunniteltaessa Covid19-pandemiasta ja sen aikaansaamasta digiloikasta ei ollut tietoa, vaan verkkokurssihanke nähtiin tärkeänä jatkuvan oppimisen ja laajemman yhteiskunnallisen tietoisuuden saavuttamisen kannalta. Metsätieteen tutkimusta ja osaamista haluttiin siirtää verkkoon ja tarjota kaikille aihealueista kiinnostuneille mahdollisuus päästä opiskelemaan metsätieteitä. Hanketyö ajoittui kuitenkin juuri koronan vauhdittaman digiloikan aikaan ja näin ollen tuki etäopiskelua ja toimi hyvänä tukikeinona verkko-opetukseen siirtymisessä.

Ensimmäinen kurssi työstettiin kokonaan verkossa opiskeltavaksi MOOC-kurssiksi (Massive Open Online Course) ja sille ilmoittautui lukuvuonna 2020-2021 427 opiskelijaa. Suorituksia kurssilta kertyi 188 kappaletta. Avoimuuden ja verkkototeutuksen kautta metsätieteiden opetus ja tutkimus avautuivat isolle yleisölle, ja kurssi palveli erilaisia jatkuvan oppimisen tavoitteita metsäosaamisen laajentamisen parissa. Ilmoittautuneista 155 oli tutkinto-opiskelijoita ja peräti 312 opiskelijaa innostui mukaan Avoimen yliopiston kautta. Kaikki kurssille ilmoittautuneet ja kirjautuneet eivät tavoitelleet kurssin suorittamista. Syksyllä 2020 toteutetulle toiselle osakurssille ilmoittautui 71 opiskelijaa ja sen suoritti 60 opiskelijaa.

Suureen suosioon vaikuttivat markkinointi ja tiedotus sekä korona-ajan tuomat muutokset ihmisten arkeen ja opiskelutarpeisiin. Lisäksi Itä-Suomen Avoimen yliopiston metsätieteen kurssit olivat lukuvuoden 2020-2021 ajan maksuttomia, mikä osaltaan lisäsi kiinnostusta kursseja kohtaan ja teki kurssien opiskelun helpoksi. Olemme erittäin iloisia, että hanketyö saavutti näin suuren ja monipuolisen metsistä kiinnostuneen opiskelijajoukon ja hankkeen tulokset ovat käytössä myös tulevina lukuvuosina.

Hankkeessa perustetussa opintokokonaisuudessa lisätään osaamista ja ymmärrystä metsätieteistä ja metsätaloudesta sekä innostetaan metsäasioiden pariin. Opintosisällöissä käsitellään laajasti metsien eri ulottuvuuksia ja huomioidaan kestävyyden eri ulottuvuudet. Opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille kattavan ja monipuolisen kuvan Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsiin liittyvistä kysymyksistä ja sisällöt tukevat metsiin liittyvän perustiedon oppimista, tutustuttavat metsätieteelliseen tutkimukseen sekä opettavat digi- ja vuorovaikutustaitoja. Opintokokonaisuuden tehtävissä pohditaan metsäsuhdetta, metsäalan ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia sekä metsäalan tulevaisuutta. Hankkeessa onkin saatu aikaan monipuolista metsäkeskustelua ja käsitelty yhteiskunnallisesti merkittäviä metsäkysymyksiä.

Hankkeessa on erityisesti panostettu metsien moninaisten merkitysten huomioimiseen sekä verkkopedagogiikan sujuvuuteen. Opiskelijapalautteissa kursseja kehuttiin toimiviksi ja hyvin ohjeistetuiksi. Lisäksi opiskelijat pitivät mahdollisuudesta opiskella omaan tahtiin ja kokivat kurssin sisällöt monipuolisiksi ja metsäalan perusosaamista kehittäviksi. Monet opiskelijat kertoivat ensimmäisen kurssin innostaneen opiskelemaan metsätieteitä laajemminkin. Lisäksi maasto-osuus keräsi opiskelijoilta paljon kiitosta ja sen koettiin edistäneen oppimista.

Hankkeen aikana on rakennettu pohjaa yhteistyölle metsäalan työelämätoimijoiden ja muiden metsäalan koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa sekä kehitetty verkkopedagogista asiantuntemusta. Hankkeen vaikutukset näkyvätkin paitsi vetovoimaisena kurssikokonaisuutena myös lähtökohtina tuleville hankkeille ja projekteille metsäopetuksen kehittämisen ja monipuolistamisen parissa.

Hankkeen tuloksena kehitetyt verkkopohjaiset kurssit ovat opiskeltavissa Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla myös ensi syksynä, ja jokainen kiinnostunut voi ilmoittautua mukaan Jatkuvan oppimisen keskuksen kautta. Molemmat kurssit ovat auki sekä tutkinto-opiskelijoille että yliopiston ulkopuolelta tuleville kiinnostuneille oppijoille.

Lisätietoja: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/mooc-johdanto-metsatieteisiin-ja-metsatalouteen-1