Jatkuvasta oppimisesta tukea metsäammattilaisten osaamisen kehittämiseen

Korkeakoulutettujen metsäammattilaisten osaaminen edellyttää nykyisin yhä laajempien asiayhteyksien
hallintaa. Perinteisen tutkintoon tähtäävän koulutuksen lisäksi tarvitaan tiedelähtöiseen koulutukseen perustuvaa metsäammattilaisten jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä toteutetussa Metsätieteiden osaamismerkki
-hankkeessa kehitettiin joustava koulutusmalli, joka tarjoaa mahdollisuuksia työelämässä olevien
metsäammattilaisten jatkuvalle oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. Koulutuksissa tavoiteltiin uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvan koulutuksen yhdistämistä työelämästä nouseviin osaamistarpeisiin, mikä täydentää nykyistä metsäalan koulutustarjontaa.

Hankkeessa kehitetyn ja pilotoidun koulutusmuodon pohjaksi toteutettiin tarvekartoitus metsäalan keskeisille työnantajille. Haastattelujen avulla selvitettiin työelämän tarpeita ja näkökulmia jatkuvan oppimisen kehittämiseksi. Koulutustarpeina korostui ajankohtaiset aiheet, kuten metsien käytön ympäristö- ja kestävyyskysymykset sekä EU:sta tulevan sääntelyn vaikutukset. Myös ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja hillintä, metsätuhoihin varautuminen sekä paikkatietojärjestelmät ja kaukokartoitukseen liittyvät osaamisalueet nähtiin tärkeinä. Koulutusten tulee olla joustavasti toteutettavia, millä voidaan mahdollistaa osaamisen kehittäminen usein kiireisen työelämän ohessa. Tärkeää on kuitenkin huomioida vuorovaikutuksen tukeminen osana koulutuksia ja osaamisen kehittymistä.

Koulutusten pilotointiin kehitettiin verkossa suoritettavia kursseja, joihin sisältyi tutkijoiden ja työelämän
asiantuntijoiden laatimia videoluentoja sekä niihin liittyviä harjoitustehtäviä. Kursseilla järjestettiin lisäksi
ajankohtaisseminaareja, joiden avulla voitiin tukea ajatusten vaihtoa ja osallistujien välistä vuoropuhelua.
Pilotointiin osallistuvilta noin 50 metsäammattilaiselta kerättiin koulutusten jälkeen palautetta, mikä antaa hyvät lähtökohdat koulutusten jatkokehittämiseksi. Palautteen perusteella osallistujat kokivat, että verkossa toteuttavat koulutukset on mahdollista suorittaa hyvin työelämän ohessa ja tiedelähtöinen koulutus antaa arvokasta tukea oman osaamisen laajentamiseksi.

Hankkeessa saatujen myönteisten kokemusten perusteella kehitettyä koulutusmuotoa kehitetään laajemman kurssivalikoiman sisältäväksi koulutustuotteeksi. Näin metsäammattilaiset voivat jatkossa koostaa suorittamistaan kursseista laajempia osaamismerkkejä, joilla voi myös todentaa omaa osaamista ja sen kehittymistä.

Hanketta on tukenut Metsäkoulutus ry ja sen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Projektitutkija Hannes Pasanen, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, hannes.pasanen@uef.fi

Yliopistonlehtori Mika Rekola, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, mika.rekola@helsinki.fi