Metsätalousinsinöörin asiantuntijuudessa yhdistyvät metsän, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelutaitojen osaaminen

Työtehoseura ry toteutti vuonna 2018 ensimmäisen metsäalan koulutuksen valtakunnallisen uraseurannan
metsätalousinsinöörikoulutuksen suorittaneille. Uraseurannassa selvitettiin koulutuksen tuottaman osaamisen
riittävyyttä työtehtävien hoitamisessa. Metsäalan tehtävissä työskentelevät metsätalousinsinöörit kokivat oman
osaamisensa varsin hyväksi, mutta osaamisvajeita tuli esille puukaupan, metsäsertifioinnin, puunhankinnan
suunnittelun ja logistiikan sekä metsäalan lainsäädäntöosaamisessa. Lisäksi he kokivat lisäkoulutustarpeita
ajankäytön hallinnan, asiakaspalvelutaitojen, esimiestaitojen, myynti- ja markkinointitaitojen sekä
työturvallisuuden osaamisessa. Metsätalousinsinöörikoulutuksen jälkeiseen koulutukseen oli osallistunut 77 %
uraseurantaan vastanneista.

Metsätalousinsinöörin työnkuva on nykyisellään laaja sisältäen metsäalan substanssiosaamisen lisäksi myyntiin,
markkinointiin, asiakaspalveluun ja ihmissuhdetaitoihin liittyviä osaamistarpeita. Työelämän kiireisessä rytmissä
mukana pysyminen edellyttää myös kykyä arvioida omaa toimintaa, ajankäyttöä sekä työtehtävissä jaksamista.
Työelämän digitalisoituminen nostaa esille tarpeen soveltaa aiempaa osaamista uudenlaisissa
toimintaympäristöissä ja hyödyntää laajoja tietovarantoja. Metsätalousinsinöörikoulutus tarjoaa näihin työelämän
haasteisiin alkueväät, mutta varsinainen työelämässä tarvittava osaaminen hankitaan työtehtäviä hoitamalla
sekä jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumalla. Uraseurannan avulla mahdollisia koulutusvajeita saadaan
esille ja suunnattua täydennyskoulutustarjontaa oikeisiin tarpeisiin.

Työelämässä olevien henkilöiden osaamisesta on pidettävä huolta ja tarjottava monipuolisia mahdollisuuksia
osaamisen täydentämiseen. Yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä on lisättävä ja joustavuutta yksilöllisten
opintopolkujen toteuttamiseen kehitettävä. Vaativissa metsäalan asiantuntijatehtävissä tarvittavan osaamisen
varmistamisessa eri koulutustasojen välistä yhteistyötä on tulevaisuudessa lisättävä.
Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö, ja se toteutettiin yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n kanssa. Uraseurannan
tulokset julkaistaan huhtikuussa 2019 Työtehoseuran ja Suomen Metsäyhdistyksen yhteisseminaarissa
Suomalaisen metsäsuhde ja sen erilaisuuden ymmärtäminen metsäammattilaisen arjessa.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura ry, eila.lautanen@tts.fi, puh. 0447143686
Tutkija Riitta Kipleläinen, TTS Työtehoseura ry, riitta.kilpelainen@tts.fi, puh. 0503087535