Metsäkoulutus ry:n lausunto Metsähallituksen ja metsäalan koulutuksen järjestäjien opetusmetsien käyttöoikeussopimuksen uudistamiseen

Maa- ja metsätalousministeriö yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ovat sopineet selvityshenkilön asettamisesta valmistelemaan selvitystä opetusmetsien käyttöoikeussopimusten uudistamiseksi. Tämän pohjalta Metsähallitus asetti 2.6.2017 KTM Mirja Pöhön selvittämään nykyisen metsäopetusmallin vaikutuksia ja tekemään esityksen järjestelmän uudistamisen vaihtoehdoista.

Metsäkoulutus ry lausuu asiasta seuraavan.

Metsäkoulutus ry pitää tärkeänä sitä, että uudistettava käyttöoikeussopimus on pitkäkestoinen ja sen kattamien opetusmetsien määrä koulutuksen kannalta tarkoituksenmukainen. Tulisi vakaasti harkita jopa toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, joka takaisi jatkuvuuden opetuksen järjestämisessä ja opiskelijoille aidon oppimisympäristön osaamisen ja ammattitaidon lisäämiseksi. Lisäksi haluamme korostaa sitä, että uudistettavan sopimuksen tulee olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikille koulutuksen järjestäjille valtakunnallisesti. Käyttöoikeussopimuksen tulee olla kestoltaan ja ehdoiltaan samanlainen kaikille metsäalan opetusta antaville koulutuksen järjestäjille. Metsäkoulutus ry pitää tärkeänä, että jos sopimusta muutetaan, niin oikeus puun myynnistä saatuihin tuloihin säilyy tai ne kompensoidaan jollakin tavalla koulutuksen järjestäjälle.

Metsäalan ammatit ovat hyvin käytännönläheisiä koulutusasteesta riippumatta, joten ammattiin opiskelun tulee olla myös käytännönläheistä. Metsähallituksen hallinnoimat opetusmetsät ovat olleet metsäalan koulutuksen järjestäjille välttämättömiä opetuksen järjestämisessä. Opiskelijoille opetusmetsät toimivat aitona oppimisympäristönä. Opettaminen ja opiskelu aidossa työympäristössä on osaamisen ja ammattitaidon hankkimisen näkökulmasta välttämätöntä. Opetusmetsä toimii myös vaihtoehtoisena työssäoppimispaikkana opiskelijoille, jos harjoittelupaikkaa työelämästä ei ole saatavilla tai opiskelija tarvitsee enemmän ohjausta suoriutuakseen tehtävistään.

Toisen asteen koulutuksen reformin tuloksena työelämäkytkentä korostuu entisestään, kun työssäoppimista halutaan lisätä entisestään. Tästä näkökulmasta Metsähallituksen ja koulutuksen järjestäjien hyvä yhteistyö ja oikeudenmukainen käyttöoikeussopimus opetusmetsiin liittyen ovat äärimmäisen tärkeitä.

Kunnioittavasti

Metsäkoulutus ry

Ville Manner                                            Susanna Aro

Toiminnanjohtaja                                     Puheenjohtaja

Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet.

www.metsakoulutusry.fi