Metsäkoulutus ry:n lausunto metsäalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteista

Metsäalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteet (OPH-1909-2018)

 

Metsäkoulutus ry toteaa lausuntonaan seuraavan

Ehdotettu metsäalan ammattitutkinto sisältää osioita, jotka ovat sisällöllisesti ja tasollisesti lähellä ammattikorkeakoulutasoista metsätalousinsinööritutkintoa. Tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet ovat liian laaja-alaiset suhteessa koulutuksen kohderyhmään. Erityisesti seuraavat osiot eivät kuulu ammattitutkintoon:

o   metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen omistajanvaihdostilanteissa

o   puukaupan tekeminen

o   metsäsuunnittelu.

Metsätalouden osaamisalan osaamisen tulisi keskittyä käytännön suorittavan työn työsuorituksiin, kuten muiden osaamisalojen tutkinnon osat. Ehdotettu ammattitutkinto edustaa laajempaa tasoa kuin vastaavat muut ammattitutkinnot. Toteutuessaan tämä uudistus muuttaisi olennaisesti ammattitutkinnon kokonaisuutta. Toteamme, että ehdotettu AT ei sovi nykyiseen tutkintojen viitekehykseen ja siltä osin asia täytyisi valmistella uudestaan.

Uudet ammattitutkinnon perusteet ovat selkeämmät yleisesti.  Tutkintonimikkeet kuvaavat hyvin ammattia sekä ovat tunnettuja työelämässä. Ammattitaidon osoittamisen kriteereissä on hyvää se, että niissä selkeästi kuvataan tekemistä. Tutkintosuorituksen arvioinnin laadukkaan toteutuksen näkökulmasta ja tutkintosuorituksen tekijän kannalta tämä on perusteltua ja selkeää.

Ammattitutkinnon perusteissa tutkintorakenteen joustavuutta on lisätty. Pidämme tätä hyvänä, että tutkintorakenne vastaa paremmin työelämän muuttuviin työtehtävien vaatimuksiin ja toisaalta antaa opiskelijoille mahdollisuuden muodostaa tutkinto joustavasti ja omista osaamistarpeistaan käsin ammattitaidon lisäämiseksi. Tutkintorakenteessa ja tutkinnon muodostumisessa on riittävästi valinnaisuutta tarjolla. Erityisesti joustavuutta on se, että opiskelija pystyy sisällyttämään tutkinnon osan metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta 20-40 osp. verran. Pidämme tärkeänä myös sitä, että tutkintoon voi myös sisällyttää tutkinnon osan tai osia muista ammatillisista perustutkinnoista, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 10-30 osp. laajuisesti.   Metsäalan ammattitutkinnon laajuus 150 osp. on riittävän laaja.

Mielestämme uuden tutkinnon osan laatiminen manuaalisten metsätöiden tekemiselle on perusteltua ja tarpeellista työelämän näkökulmasta. Pidämme metsurin ammattinimikettä selkeänä, tunnistettavana ja perinteisenä. Tällä hetkellä lukuisissa metsäalan avoinna olevissa työpaikkailmoituksissa haetaan henkilöitä tutkintonimikkeillä metsäkoneenkuljettaja ja metsuri.

Mielestämme yksi yhteinen pakollinen tutkinnon osa Metsäalan työtehtävissä toimiminen on perusteltua, jotta voidaan tarjota opiskelijalle ymmärrystä ja osaamista koko metsäalan toimintaketjusta, asiakaspalvelusta, työn laatu- ja tehokkuusvaatimuksista sekä työelämän pelisäännöistä ja yleisistä työturvallisuuteen liittyvistä kokonaisuuksista. Tämä on tärkeää myös työelämän näkökulmasta, koska työelämässä toimitaan osana laajempaa toimintaketjua ja jokaisen ketjussa täytyy ymmärtää oman työn merkitys osana kokonaisuutta. Pakollisen tutkinnonosan laajuus 20 osp. on sopiva.

Etenkin bioenergia-ala on monipuolistunut ja kehittynyt viime vuosina. Pidämme hyvänä, että bioenergiaosaamisalan sisällöissä on monipuolisesti tarjolla laajasti työelämässä vaadittavaa osaamista ja vaihtoehtoja tutkinnon muodostumiseksi.

Metsäkoneasentajan osaamisalan osalta pidämme tärkeänä, että perusteissa mainitaan ja tarkoitetaan metsäkoneelle tehtäviä huolto-, korjaus- ja vianetsintätoimenpiteitä. Metsäkone poikkeaa etenkin ajovoimansiirron, hydrauliikan ja tieto- ja ohjausjärjestelmien osalta muista raskaista koneista.

Esitämme, että tutkinnon perusteissa metsäkone mainitaan, kuten se nyt luonnoksessa on esitetty.

Metsäkoneen ajovoimansiirron huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp

Metsäkoneen hydrauliikan huoltaminen ja kunnossapitäminen, 20 osp

Metallitöiden tekeminen metsäkonealalla, 20 osp

Moottorin huoltaminen ja kunnossapitäminen metsäkonealalla, 20 osp

Metsäkoneen tieto- ja ohjausjärjestelmien huoltaminen ja kunnossapitäminen, 20 osp

Metsäalan erikoisammattitutkinto

Metsäkoulutus ry:n mielestä tutkinnon laajuus 180 osp on riittävä, koska erikoisammattitutkinto vaativampi kuin ammattitutkinto. Kaksi valinnaista osaamisalaa Metsien käsittely ja Puunkorjuu on hyvä asia ja tuo valinnaisuutta riittävästi ja ne ovat työelämälähtöisiä. Osaamisalan sisällä on mahdollista valita laajasti tutkinnonosia oman suuntautumisen ja ammatillisen osaamisen lisäämiseksi.

Metsäkoulutus ry pitää tärkeänä, että molemmissa osaamisaloissa on tarjolla kunnostusojituksen ja metsätien rakennuksen sekä perusparannuksen tutkinnon osat. Lisäksi pidämme hyvänä sitä, että metsäluonnonhoidon ja taajamametsien hoitoon liittyvät tutkinnonosat ovat tarjolla molemmissa osaamisaloissa. Metsäluonnonhoidon osaaminen ja monimuotoisuuden huomioiminen korostuu työelämässä, kun hakkuumäärät ja metsänkäsittelyn pinta-alat kasvavat Suomessa. On tärkeää, että metsäalan koulutus tarjoaa riittävästi mahdollisuuksia osaamisen lisäämiseksi metsien luonnon hoidosta ja monimuotoisuuden huomioimisesta.

Erikoisammattitutkinnon valinnaisissa tutkinnonosissa on tarjolla metsäalan työnjohtamisen ja työnopastajana toimimisen tutkinnon osat. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita ja keskeisiä osaamisvaatimuksia työelämässä. Metsäalan koulutuksen laadun selvitysten mukaan keskeinen osaamiskapeikko on ollut palautteen antaminen ja sen hyödyntäminen.

Metsäkoulutus ry esittää harkittavaksi, että Metsäalan työnjohtajana toimiminen ja Metsäalan työnopastajana toimiminen nostettaisiin valinnaisten ykköskoriin, jotta varmistutaan siitä, että näitä johtamisen ja opastajan tutkinnonosia suoritetaan ja osaaminen lisääntyy.

 

Kunnioittavasti

Metsäkoulutus ry