Avoin oppimateriaali metsien kasvusta ja metsäbioenergian kestävästä käytöstä opetuksen tueksi

Tapion hankkeessa kootaan tutkittu ja käytännön tieto metsien kasvusta ja hiilensidonnasta sekä metsäbioenergian kestävästä käytöstä avoimeksi opetusmateriaaliksi, jota metsäalan opettajat, opiskelijat ja ammattilaiset voivat käyttää opetuksen, työnsä ja opintojensa tukena. Metsäalan hyvä osaaminen on avainasemassa, kun metsien kasvua ja käyttöä halutaan edistää kestävästi.

Metsien kasvulla ja hiilensidontakyvyllä on keskeinen merkitys Suomen hiilineutraalisuuden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Nykyisessä metsiin liittyvässä keskustelussa on paljon eri käsitteitä ja termejä, jotka voivat hämmentää kokeneempaakin ammattilaista.  Kokonaisuudelle, jossa käydään läpi sekä metsän kasvun perusteita että metsästä saatavan bioenergian kestävää käyttöä, on selkeä tarve.

Nyt valmisteltavan opetusmateriaalin tavoitteena on parantaa metsäalan opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää metsien kasvun ja hiilensidonnan yhteyksiä metsänhoitoon sekä metsäbioenergian kestävää korjuuta. Materiaali pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon sekä päivitettyihin energiapuun korjuun metsänhoidon suosituksiin.

Avoin helposti omaksuttava materiaali metsien kasvusta ja bioenergian käytöstä

Tapio tuottaa Metsämiesten Säätiön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa metsäalan opettajille avoimen opetusmateriaalin, jossa tiivistetään nykytieto metsien kasvusta ja hiilensidonnasta sekä bioenergian kestävästä korjuusta helposti omaksuttavaan muotoon. Hankkeessa tehtävä avoin verkkokurssi mahdollistaa opiskelun myös kännykän avulla, jolloin tieto kulkee mukana helposti saatavissa.

Lisäksi hankkeessa tehdään opetuskäyttöön tarkoitetut materiaalit, joita kuka tahansa voi hyödyntää itselleen sopivalla tavalla. Opetusmateriaalista tehdään havainnollistava ja selkeä. Se helpottaa opettajan työtä ja opetusmateriaalin hankintaa.

Materiaalien taustalla laaja-alainen yhteistyö

Hankkeen kotisivuille kootaan kaikille avoin tietopaketti. Metsäalan ammattilaiset, opiskelijat ja metsänomistajat saavat paketista tietoa mm. metsien kasvuun ja metsäbioenergian korjuun kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten niihin voidaan metsänhoidolla vaikuttaa. Käyttäjä voi halutessaan muokata opetusmateriaalia omien tarpeidensa mukaisesti.

Hankkeen tulokset esitellään webinaarissa, joka kokoaa ajankohtaisia ja kiinnostavia asiantuntijaesityksiä metsien kasvusta, metsäbioenergiasta ja kestävästä metsienhoidosta.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Metsäkoulutus ry, Bioenergia ry, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Itä-Suomen yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Koneyrittäjät ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Riveria.

Hanke päättyy syyskuussa 2024, jolloin materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoja: Laura Nikinmaa Tapio, laura.nikinmaa@tapio.fi