Ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämistä tuetaan valtionavustuksella

Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämistä valtionavustuksella. Tähän tarkoitukseen on varattu 3 000 000 euroa. Valtionavustusta voi hakea 9.5.–14.6.2019

Valtionavustuksella halutaan tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä lainsäädännön tavoitteiden toteuttamisessa, jatkuvan oppimisen mahdollistamisessa sekä uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämisessä yhteistyössä opiskelijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön, työ- ja elinkeinoelämän, kolmannen sektorin sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa rohkeat kokeilut ja ratkaisujen muotoilu aidosti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Erityisesti kannustetaan innovatiiviseen ja ennakkoluulottomaan yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Valtionavustuksella tuettava hanke voi olla alueellinen tai valtakunnallisia verkostoja hyödyntävä. Hankeverkoston toivotaan muodostuvan digitalisaation eri kehitysvaiheissa olevista koulutuksen järjestäjistä. Lisäksi toivotaan yhteistyötä myös yli koulutusasteiden ja -muotojen. Vaikutusten arvioinnin ja ratkaisujen skaalattavuuden näkökulmasta on tärkeää, että ratkaisujen vaikutuksia ja lisäarvoa opiskelijalle seurataan systemaattisesti. Hankkeiden koordinaattorit toimivat yhteistyössä Opetushallituksen kanssa ja järjestävät tarvittaessa hanketoimijoille yhteisiä tapaamisia hankekauden aikana.

Haun painopisteet ovat:

  • Uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut
  • Oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen jatkokehittäminen ja laajemman hyödyntämisen mahdollistavat uudet toimintamallit
  • Digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa

Hankkeen kustannuksiin voi sisältyä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämättömiä ohjelmisto- ja laitehankintoja, joiden osuus saa olla enintään 20 % ja ostopalveluja enintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja: opetusneuvos Minna Taivassalo, puh. 029 5331294, etunimi.sukunimi@oph.fi.